Pozdravni govor predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Mladena Ivanića papi Franji (HR, IT)


Sarajevo,  Sub, 06. Lipanj 2015.

Na početku susreta s članovima Predsjedništva Bosne i Hercegovine Svetog Oca je pozdravio u ime sve trojice članova, predsjedavajući Mladen Ivanić sljedećim riječima:

Predsjedavajući Mladen Ivanić

Predsjedavajući Mladen Ivanić

 Vaša Svetosti,

Dobro došli u Bosnu i Hercegovinu, zemlju susreta različitih civilizacija, zemlju kontrasta gdje je eho svake riječi daleko jači i trajniji nego bilo gdje drugo, zemlju јаkih emocija, kako ljubavi i milosrđa, tako i onih drugih, manje lijepih.

Ovo je mjesto spajanja i razdvajanja Evrope i Azije, Istoka i Zapada, mjesto susreta duhovnih struja od važnog uticaja na duh Evrope, mjesto koje se kroz istoriju oblikovalo u raznovrsnosti civilizacijskih, kulturnih i političkih uticaja i krupnih istorijskih previranja. Ovo je mjesto gdje je etno-konfesionalna homogenost znatno manja nego u drugim dijelovima Evrope. No bez obzira na to, Bosna i Hercegovina čini jedinstven evropski prostor u kojem je kultura multikonfesionalnosti i multietničnosti ostavila dubok trag, u kojem su ljudi vjekovima živjeli zajedno u svim različitostima vjerskih tradicija: katoličanstva, pravoslavlja, islama, judeizma i drugih manjinskih tradicija.

Vаšа Svеtоsti, dоbrо dоšli kао pоglаvаr Rimоkаtоličkе crkvе, kоја zајеdnо sа Srpskоm prаvоslаvnоm crkvоm, Islаmskоm zајеdnicоm i Јеvrејskоm zајеdnicоm u BiH imа svоје duboke istоriјskе kоriјеnе. Želimo graditi Bosnu i Hercegovinu kao društvo po mjeri čovjeka i po mjeri svih religija. Ostvarenje takvog cilja nije jednostavno i predstavlja vеlikо iskušеnjе kako za političke i religijske vođe, tako i za svakog građanina. Iskušеnjе u kојеm svаkој žrtvi iz prоšlоsti, а i pоžrtvоvаnju nаs živih dаnаs, mоrаmо dаti smisао u uzајаmnоm služеnju u cilјu mirа, tolerancije, slоbоdе i dоstојаnstvа.

Bosna i Hercegovina je bila simbol istinskog razumijevanja i ljubavi različitih nacija i religija, ali i simbol duboke podijeljenosti, međusobnih sukoba i patnje. Vjerujemo da je vrijeme nerazumijevanja, netolerancije i podijeljenosti zauvijek iza nas, da smo naučili lekciju iz skore prošlosti i da je pred nama novo vrijeme, vrijeme razuma i pomirenja, vrijeme saradnje. Postignut je veliki napredak, ali se ne smije zanemariti činjenica, da još uvijek nije ostvarena puna ravnopravnost svih građana u svakom dijelu ove zemlje i na tome svi zajedno moramo predano raditi.

Posvećeni smo izgradnji dobrih odnosa sa našim susjedima i drugim državama regiona. Zajedno sa njima, spremni smo raditi na ublažavanju pojedinačnih nacionalizama, većoj upućenosti jednih na druge i funkcionalnijoj međusobnoj saradnji, a sve u cilju ostvarivanje zajedničkih interesa i ekonomskog napretka cijelog regiona. Ideje zajedništva, solidarnosti i tolerancije temelj su Evropske unije, a Evropa kuća spokoja za svakog njenog građanina. Nadamo da su vrata Evropske unije otvorena za sve zemlje jugoistoka Evrope, koje kroz suštinske reforme u procesu integracija, žele postati njeni ravnopravni članovi. U tome, Vaša Svetosti, očekujemo Vašu iskrenu i punu podršku.

Vašu posjetu Bosni i Hercegovini doživljavamo kao snažnu podršku ljubavi, toleranciji, skromnosti i međusobnom razumijevanju, jer Vas ljudi širom svijeta doživljavaju kao vjerskog poglavara bliskog običnom čovjeku, kao poglavara koji promoviše skromnost, ali i toleranciju prema drugom i drugačijem, čovjeku koji poziva na ljubav među ljudima.

Vaša svetosti, Vaše prisustvo danas u Sarajevu i Bosni i Hercegovini, veliki je događaj za sve nas, a Vaše poruke mira nas istinski ohrabruju. Svojom posjetom omogućavate da Bosna i Hercegovina ponovo bude globalni medijski događaj, ali ovaj put, za razliku od ranijih godina, događaj sa veoma pozitivnim porukama. Ovim narodima treba podsticaj da se probude i okrenu budućnosti, da sve loše iz prošlosti stave na stranu, da probude nadu i da se uvjere da mogu bolje. Vaša posjeta jeste jedan od najsnažnijih podsticaja koje smo mogli dobiti i na tome Vam, Vaša svetosti, najiskrenije hvala.

Bоsnа i Hеrcеgоvinа je mеđu prvim držаvаmа u rеgiоnu dоniјеlа Zаkоn о slоbоdi crkаvа i vјеrskih zајеdnicа, i ovdje svаkа crkvа i vјеrskа zајеdnicа imа prаvо nа rеgulisаnjе svоg stаtusа krоz sklаpаnjе mеđunаrоdnih ugоvоrа. Dо sаdа imamo pоtpisаne ugоvоre Bosne i Hercegovine sа Vаtikаnоm i Pаtriјаršiјоm Srpskе prаvоslаvnе crkvе u Bеоgrаdu. Ovo je dobra osnova za djelovanje na polju slobode vjere. No osnova za djelovanje srca i duše svakog čovjeka u istinskom osjećanju bližnjeg je nešto drugo, nešto što nijedan zakon ne može pokrenuti i uokviriti, i nešto što zavisi od svakog čovjeka pojedinačno. Uvjeren sam da će Vaša posjeta doprinijeti da se ljudi u Bosni i Hercegovini bolje razumiju, da više međusobno sarađuju i na tome sam Vam u ime svih zahvalan.

Treba poslušati Vas i Vaše riječi i slijediti ih uz nadu da će ljubav i razumijevanje između različitih nacija i religija biti veća i bolja. Duboko smo uvjereni da Vaša posjeta predstavlja ohrabrenje za daljnji dijalog u rješavanju ne samo međureligijskih, već i praktičnih životnih pitanja. Vaš boravak u Sarajevu karakterističan po živom, dobrom i odlučnom stavu o sadašnjosti i budućnosti,će podstaći našu međusobnu saradnju i to predstavlja ogromnu korist za sve građane Bosne i Hercegovine.

U tom smislu, još jednom Vas pozivamo da svoju poruku mira, nade i zajedništva prenesete duboko u svakog čovjeka, ne samo u Bosni i Hercegovini,već širom svijeta do kojeg ona može doprijeti.

Vaša Svetosti dobro došli !

 

IT

Santità,

Benvenuto in Bosnia ed Erzegovina, il paese in cui s'incontrano diverse civiltà, il paese dove l'eco di ogni parola è molto più forte e duraturo che in qualsiasi altro luogo, il paese delle grandi emozioni, come l'amore, la misericordiae di altre meno belle.

Siamo il punto di unione e divisione dell’Europa e dell’Asia, dell’Oriente e dell’Occidente, il luogo d’incontro delle correnti spirituali che hanno avuto un forte influsso sullo spirito dell’Europa, il luogo delladiversità delle civiltà, degli influssi culturali e politici e dei grandi sconvolgimenti storici. In Bosnia Erzegovina l’omogeneità etnico-confessionale è assai minore che in altre parti dell’Europa, tuttavia, indipendentemente da questo, il paese costituisce l’unico territorio europeo in cui la cultura della multiconfessionalità e multietnicità ha lasciato un segno profondo, in cui le persone vivono insieme da secoli con le loro diverse tradizioni: cattolica, ortodossa, islamica, ebraica e altre tradizioni minoritarie.

Santità, benvenuto come capodella Chiesa Cattolica, che con la Chiesa ortodossa Serba, con la comunità Islamica e con la Comunità Ebraica ha profonde radici storiche in Bosnia ed Erzegovina. Desideriamo costruire insieme una società a misura d'uomo e a misura di tutte le religioni. La realizzazione di un tale progetto non è facile e rappresenta una grande sfida per i capi politici come per quelli religiosi, come per ogni cittadino. La sfida che dobbiamo raccogliere da ogni vittima del passato e con i nostri sacrifici del presente deve dare un senso al nostro reciproco impegno per una società di pace, tolleranza, liberta e dignità.

La Bosnia ed Erzegovina è stata il simbolo della vera comprensione e dell’amore tra le differenti nazioni e religioni, ma anche il simbolo della profonda divisione, dei reciproci scontri e sofferenze. Crediamo che il tempo dell’incomprensione, dell’intolleranza e della divisione sia per sempre dietro di noi, speriamo di aver imparato la lezione del passato recente e che davanti noici sia un tempo nuovo, un tempo di comprensione e di riconciliazione, un tempo di collaborazione. Abbiamogià fatto un grande progresso, purtroppo non si deve trascurare il fatto, che ancora oggi non si è realizzata la piena uguaglianza di tutti i cittadini in ogni parte di questo paese e per questo tutti insieme dobbiamo lavorare con grande dedizione.

Siamo impegnati nella costruzione di buoni rapporti con i nostri vicini e con gli altri paesi della regione. Insieme con loro, siamo pronti a lavorare per lariduzione dei nazionalismi, per una maggiorefiducia reciproca e per una funzionale e mutua collaborazione, conl’obiettivodi realizzare interessi comuni e il progresso economico dell’intera regione. L’idea della comunione, della solidarietà e della tolleranza sonoa fondamento dell’Unione Europea,ed essa è casa dove ogni suo citadino può vivere serenamente.

Spero che la porta dell’Unione Europea sia aperta per tutti i paesi del sud-est Europeo che,con le riforme essenziali nel processo d’integrazione, desiderino diventare i suoi membri conpari diritti e doveri. Santità, aspettiamo il Suo sincero e pieno appoggio in questo nostro percorso.

La Sua visita in Bosnia ed Erzegovina è considerata da tutti noi come un momento forte di amore, di tolleranza, di umiltà e di reciproca comprensione, in tutto il mondo Lei è percepito come un Leader religioso vicino all’uomo comune, come un Leader religioso che promuove in modo essenzialesemplicità etolleranza verso l’altro e verso chi è differente, come un Leader religioso che invita all’amore tra gli tutti esseri umani.

Santità, la Sua presenza oggi a Sarajevo e nella Bosnia ed Erzegovina, è un grande evento per tutti noi. I Suoi messaggi di pace veramente ci incoraggiano. Siamo certi che la Sua visita in Bosnia ed Erzegovina ci metta al centro di un evento mediatico globale, ma questa volta, diversamente dagli anni precedenti, con un messaggio molto positivo. A questi popoli serve una spinta, che si sveglino e volgano verso il futuro, in modo che mettano da parte tutto il male dal passato, si aprano alla speranza e si convincano che possono vivere meglio. La Sua visita rappresenta uno stimolo fortissimoin questa prospettiva. La ringraziamo sinceramente.

Tra i primi paesi nella regione, la Bosnia ed Erzegovina ha adottato la legge sulla libertà delle chiese e delle comunità religiose, qui ogni chiesa e comunità religiosaha diritto di regolamentareil suo stato attraverso la stipulazione di accordi internazionali. Finora abbiamo stipulato gli accordi tra la Bosnia ed Erzegovina e la Santa Sede e il Patriarcato della Chiesa ortodossa serba di Belgrado. Questa è una buona base per operare nel campo della libertà di religione. Ma la base per il funzionamento del cuore è l'anima di ogni uomo con un sentimento vero verso il prossimo è un'altra cosa, qualcosa che nessuna legge può muovere e incorniciare, e qualcosa che dipende da ogni uomo singolarmente.

Sono convinto che la Sua visita contribuirà a una più intensa e a una migliore collaborazionetra i cittadini della Bosnia ed Erzegovina, La ringrazio a nome di tutti.

È necessario ascoltare Lei e le Sue parole e metterle in pratica con la speranza che l’amore e la comprensione sianosempre più grandi e sempre migliori, tra le diverse nazioni e religioni. Siamo profondamente convinti che la Sua visita rappresenti un incoraggiamento sulla via del dialogo per trovare una soluzione, non soltanto delle questioni interreligiose ma anche di quelle della convivenza civile. Il Suo soggiorno a Sarajevo noto per la Sua viva, buona e decisiva presa di posizione sul presente e sul futuro, incoraggerà la nostra cooperazione reciproca e porterà un enorme vantaggio per tutti i cittadini della Bosnia ed Erzegovina.

Grazie ancora per il Suo messaggio di pace, speranza e comunione che raggiungeprofondamente ogni uomo, non soltanto in Bosnia ed Erzegovina, ma in tutto il mondo
Santità, benvenuto!

Vinko kardinal Puljić u posjet je primio predstavnike zaklade Konrad Adenauer Stiftung

Sarajevo,  Pon, 20. Ruj. 2021.

Vinko kardinal Puljić u posjet je primio predstavnike zaklade Konrad Adenauer Stiftung

U poslijepodnevnim satima 20. rujna 2021., Vinko kardinal Puljić nadbiskup i metropolit vrhbosanski u posjet je primio predstavnike zaklade Konrad Adenauer Stiftung.

Zaziv Duha Svetoga na početku nove školske godine

Jelah,  Pon, 20. Ruj. 2021.

Zaziv Duha Svetoga na početku nove školske godine

U nedjelju, 19.rujna, u župi Sv. Ivana Krstitelja Jelah, upriličen je zaziv Duha Svetoga povodom početka nove školske i vjeronaučne godine.

Održan XXII. susret Prijatelja Maloga Isusa Sarajevske provincije

Sarajevo,  Pon, 20. Ruj. 2021.

Održan XXII. susret Prijatelja Maloga Isusa Sarajevske provincije

U subotu, 18. rujna 2021.g. u sarajevskoj katedrali Presvetog srca Isusova održan je XXII. susret Prijatelja Maloga Isusa Sarajevske provincije i svečano proslavljena 25. obljetnica utemeljenja vjerničkog Društva PMI

Održana konferencija u okviru projekta „Koračajmo zajedno“

Sarajevo,  Pon, 20. Ruj. 2021.

Održana konferencija u okviru projekta „Koračajmo zajedno“

U prostorijama Nadbiskupijskog centra za pastoral mladih Ivan Pavao II. u Sarajevu, 16. i 17. rujna, održana je Konferencija u okviru međureligijskog projekta Koračajmo zajedno.