Pozdrav reisu-l-uleme Kavazovića papi Franji na ekumenskom i međureligijskom susretu (EN, IT)


Sarajevo,  Sub, 06. Lipanj 2015.

Tijekom ekumenskog i međureligijskog susreta u Franjevačkom međunarodnom studentskom centru u Sarajevu, 6. lipnja 2015., reis-l-ulema Husein ef. Kavazović uputio je sljedeći pozdrav Svetom Ocu papi Franji:

Reis-l-ulema Husein ef. Kavazović

Reis-l-ulema Husein ef. Kavazović

Uvaženi rimski biskupe, poglavaru Rimokatoličke crkve, papa Franjo.

Pozdravljam Vas u ime Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini izražavam Vam dobrodošlicu u ime muslimana koji žive u ovoj zemlji, kao i u svoje ime.

Vaša posjeta je za nas izraz vaše dobrote i dobre namjere da obradujete sve nas koji živimo ovdje. Veseli nas što ste našu zemlju, Bosnu i Hercegovinu, odabrali za Vaš prvi dolazak li ovaj dio svijeta.

Bosna i Hercegovina je mjesto susreta i prožimanja najvećih religijskih tradicija i kultura. Istovremeno, ovo je i područje velikih patnji običnih ljudi. Ovdje se možda najjasnije vide pokazatelji duboke krize, koju prolazi savremeni svijet.

U našem svijetu se relativiziraju sve univerzalne vrijednosti, što najneposrednije uočavamo u globalnom zagovaranju antihumanih ideja i zabrinjavajućoj desakralizaciji svijeta. Vjera u živog Boga, kako su o Njemu govorili poslanici, kao da gasne. Njeno mjesto uzurpiraju ideologije i moralno posrnuće, kao posljednji kumiri, načinjeni ljudskom rukom.

Duboko sam uvjeren da je osnovno pozvanje svih nas predstavnika vjerskih zajednica osmišljena borba protiv moralnog relativizma. Naši napori moraju biti usmjereni u korist širenja duha optimizma, pokajanja i nade. Potreban nam je i povratak tradicionalnim vrijednostima i brižan odnos prema svim ljudima.

Vaš pohod ovoj zemlji, s porukom „Mir vama", doživljavamo i kao podršku afirmaciji vjerske i kulturne tradicije Bosne i Hercegovine u jedinstvenom i bremenitom nasljeđu Evrope. Sve nedorečenosti i kontroverze oko razumijevanja savremenog europskog identiteta najneposrednije se odražavaju na stanje u Bosni i Hercegovini.

Pokornost Jednom i Jedinom Bogu znači služenje svim ljudima. Mirenje s Uzvišenim Bogom, koji je i sam "Miritelj" (es-Selam), jeste i mirenje i s drugima i sa samim sobom. Genocid, koji je ovdje počinjen nad bosanskim muslimanima, i koji je presuđen kod Međunarodnog suda pravde u Hagu obavezuje sve nas, kršćane i muslimane da iznova propitujemo našu vjeru i naše poslanje. To je smisao ljudskog bivstvovanja na ovome svijetu. U našim međuljudskim odnosima ne smije biti mjesta oholosti i samoljublju, budući da je mjerilo ljudskog uspjeha poniznost i zahvalnost Bogu.

Živimo u vremenu koje iziskuje ogroman duhovni napor svih nas, sljedbenika poslaničkih religija. Davanje utjehe, buđenje nade i kajanje za počinjene grijehe može postati snaga čovječanstva. Dominantni teologijski i filozofijski obrasci danas su više usmjereni ostvarivanju globalnih političkih ciljeva nego li pomaganju ljudima da dođu u blizinu Božije milosti. Kao da je i ljudima vjere postalo važnije podržati političke, vojne i ekonomske blokove nego svjedočiti istinu i pružiti ljubav i utjehu nemoćnima.

U ljubavi prema sebi zaboravljamo značenje istinske ljubavi prema Bogu, pa tako i "svome bližnjemu" (Mt 22, 34; Kur'an 17, 26). Ukoliko se ovoj devijaciji zajednički ne odupremo otvorenim i dobronamjernim kritičkim odnosom i otkrivanjem ne samo posljedica zla već i njegovih uzroka, izdat ćemo osnovni princip našeg poziva - a to je briga za drugoga.

Zato, dok smo s Vama danas u Sarajevu, s više pouzdanja i nade vjerujemo u zajednički doprinos saosjećanju i odgovornosti za širenje pomirenja u našem nemirnom i podijeljenom svijetu. Pozdravljamo Vaše pozive da se pomažu programi mira u zemljama strašnih stradanja
i patnji muslimana i kršćana i drugih ljudi na Bliskom Istoku, i svugdje gdje su ljudi izloženi stradanju i nepravdi.

Uvaženi Papa, zajedno sa Katoličkom crkvom u Bosni i Hercegovini želimo snažiti vjeru u jednog Boga, vjerski moral i duhovnost naspram otuđenja materijalističke civilizacije i njenog proizvoda, desakralizacije svijeta. Držimo da je brak između muškarca i žene, porod i odrastanje i odgoj u porodici tajna koju je začeo Ruhul Kudus (Duh Sveti) po Božjoj odredbi.

Odustajanje od naučavanja i posvećenja ove tajne u životu ljudi značilo bi iznevjeravanje jedne od najvećih tajni abrahamovske tradicije.

Mi bosanskohercegovački muslimani želimo posebno razvijati naše dobre odnose s katolicima u duhu Ahdname sultana Mehmeda II Fatiha.

Također, duboko smo dirnuti Vašom brigom za nas, za sve stanovnike Bosne i Hercegovine. Vaš boravak među nama razumijemo i kao svesrdnu podršku ovoj zemlji, njezinom suverenitetu i njezinoj budućnosti u evropskoj i svjetskoj zajednici slobodnih država. Nadamo se da će najodgovorniji ljudi u našoj državi u Vašim porukama naći podstreka za unapređenje društvenog mira, međusobnog poštovanja ljudi, te odrnjerenu, mudru i konstruktivnu socijalnu i političku integraciju bosanskohercegovačkog društva.

Vaš dolazak među nas ohrabrujući je čin za sve ljude dobre volje u ovoj zemlji različitih ograničenja, mogućnosti i očekivanja.

Ispunjen velikom radošću, želim Vam ugodan boravak u našoj zemlji u kojoj se odjeci Ibrahimovih (Abrahamovih), Musaovih (Mojsijevih), Isaovih (Isusovih) i Muhammedovih riječi i poruka stoljećima čuju među prelijepirn planinama koje nas okružuju. Mir Vama.

EN

Honourable Pope Francis, Bishop of Rome,
the head of Roman Catholic Church,

I welcome you in the name of the Islamic Community in Bosnia and Herzegovina; I welcome you on behalf of Muslims living in this country and on my own behalf.

Your visit is to us an expression of your kindness and good will to cheer up all of us who live here. We are pleased that you chose our country, Bosnia and Herzegovina, for your first visit to this part of the world.

Bosnia and Herzegovina is a place of meeting and of mutual permeation of the greatest religious traditions and cultures. At the same time, this is also a region of great suffering of ordinary people. Here perhaps you can see most clearly the indicators of a deep crisis through which the modern world is passing.

In our world, all universal values are relativized, what is mostly visible in the global advocacy of anti-human ideas and in disturbing de-sacralisation of the world. Faith in the living God, as his messengers have spoken about him, seems to be burning out. Its place is being usurped by ideologies and moral stumbling, and finally by idols made by human hands.

I am deeply convinced that the basic call of all of us leaders of religious communities is a purposeful struggle against moral relativism. Our efforts should be directed to spreading the spirit of optimism, repentance and hope. We need a return to the traditional values and a caring attitude toward all people.

Your visit to this country, with the message "Peace be with you", we experience as a support to affirmation of religious and cultural traditions of Bosnia and Herzegovina in a unique and fertile heritage of Europe. All shortcomings and controversies in understanding the contemporary European identity most directly affect the situation in Bosnia and Herzegovina. The genocide, which was committed on Bosnian Muslims, obliges us to re-examine our faith and our mission.

Obedience to the One and Only God involves serving all people. The reconciliation with the Almighty God, who himself is the "Reconciler" (es-Salaam), includes reconciliation with others and with oneself. This is the purpose of human existence in this world. In our relationships as humans there should be no place for pride and egoism, because the measure of human success is humility and gratitude to God.

However, life is becoming ever more cruel. We live in an age that requires tremendous spiritual effort from all of us, the followers of religions of Messengers. Consoling, awakening hope and repentance for committed sins can become the strength for humanity. Dominant theological and philosophical models today are more focused on achieving global political goals rather than helping people to come closer to God's grace. It looks like the people of faith give more importance to support political, military and economic blocks than to testify to truth and grant love and comfort to powerless.

In selfish love for ourselves we forget importance of the true love for God, and therefore for "our neighbour" (Mt 22, 34; Qur’an 17, 26). If we do not resist together to this deviation with an open and benevolent critical attitude and by discovering not only the consequences of evil but also its causes, we will betray the basic principle of our call - and that is taking care of each other.

Honourable Pope, together with the Catholic Church in Bosnia and Herzegovina we want to strengthen faith in the one God, religious morality and spirituality in contrast to alienation of material civilization and its products, the de-sacralisation of the world. We believe that marriage between a man and a woman, giving birth to children, growing up and upbringing in the family, is the mystery conceived by Ruhu-l-Emin (Holy Spirit) in accordance with God's plan.

Giving up of teaching and of accepting this mystery in life of humans would mean betrayal of one of the greatest mysteries of Abrahamic tradition.

Also, we are deeply touched by your concern for us, for all citizens of Bosnia and Herzegovina. Your sojourn among us we understand also as full support to this country, its sovereignty and its future in the European and world community of free countries. We hope that the most responsible persons in our country will find in your messages motivation to promote social peace, mutual respect of people and prudent, wise and constructive social and political integration of BiH society.

Therefore, while we are with you today in Sarajevo, with more confidence and hope we believe in the joint contribution to compassion and responsibility for spreading reconciliation in our restless and divided world. We welcome your calls to help programs of peace in the countries of terrible suffering and torturing Muslims and Christians and other people of the Middle East, and everywhere where human persons are exposed to suffering and injustice. Your coming among us is an encouraging act for all people of good will in this country of different limitations, opportunities and expectations.

Filled with great joy, I wish you a pleasant sojourn in our country where echoes of Ibrahim’s (Abraham’s), Musas’ (Moses’), Isa’s (Jesus’) and Muhammad's words and messages are heard for centuries among the mountains that surround us. Peace be with you.

IT

Al Pontefice della Chiesa Cattolica e Vescovo di Roma Papa Francesco

La saluto a nome della Comunità islamica di Bosnia ed Erzegovina e Le do il benvenuto a nome mio e dei musulmani che vivono in questo Paese.

Siamo lieti che abbia scelto la Bosnia ed Erzegovina per il Suo primo viaggio in questa parte
del Mondo. La Sua visita è per noi l'espressione della Sua bontà e delle Sue buone intenzioni
di portare gioia e conforto a tutti noi.

In Bosnia ed Erzegovina si incontrano e compenetrano grandissime e antiche tradizioni religiose e culturali, allo stesso tempo questo Paese è un'area di grande sofferenza per il popolo.

Qui è più chiaramente manifesta la crisi profonda che attraversa il nostro Mondo dove i valori universali si relativizzano e si affermano idee inquietanti di desacralizzazione che umiliano l'umanità tutta. La fede nel Dio vivente, di cui hanno parlato tutti i profeti, sembra spegnersi e il suo posto è usurpato dalle ideologie, dal mercato e del degrado morale: idoli opera dell'uomo.

Sono profondamente convinto che le fondamenta della vocazione di tutti rappresentanti delle
comunità religiose poggino sull'impegno contro re1ativismo morale. I nostri sforzi devono essere indirizzati alla diffusione della fiducia, del pentimento e della speranza, per questo abbiamo bisogno di un ritorno ai valori umani di fratellanza fra tutti gli uomini.

Nella Sua visita in questo Paese e nel Suo messaggio 'la pace sia con voi' vediamo un sostegno alle tradizioni religiose e culturali della Bosnia ed Erzegovina, che insieme fanno parte del patrimonio unitario e al contempo tormentato d'Europa. Tutte le ambiguità e le polemiche sull'identità europea, si riflettono direttamente sulla Bosnia ed Erzegovina. Il genocidio subito dai rnusulmani bosniaci, ci obbliga a riesaminare la nostra fede e la nostra missione.

L'obbedienza al solo ed unico Dio significa essere al servizio di tutti gli uomini. La riconciliazione con il Dio Onnipotente che è 'il Dio Riconciliatiore' (as-Salam), significa ritrovare la pace con gli altri e con il proprio io. Questo è il senso dell'esistenza umana in questo Mondo. Nelle nostre relazioni non dovrebbe esserci spazio per la superbia o per l'egoismo perché l'umiltà e la gratitudine nei confronti di Dio sono i prerequisiti necessari per ogni vero successo umano.

Tuttavia, la vita è diventata più difficile. Viviamo in un'epoca che richiede un enorme sforzo spirituale da parte di tutti i seguaci delle religioni dei profeti. In tal senso la solidarietà, la speranza e il pentimento per i peccati, potrebbero essere la nuova linfa vitale del l'umanità. Le forme teologiche e filosofiche dominanti di oggi sono focalizzate prevalentemente sul conseguimento di obiettivi politici globali, piuttosto che all'ausilio ad avvicinarsi alla misericordia di Dio. Sembrerebbe che per le persone di fede sia diventato più importante sostenere i rispettivi blocchi politici, militari ed economici, anzichè testimoniare la Verità e aiutare il popolo non con il potere ma l'amore e il conforto.

Nell'egoismo si dimentica il significato del vero 'Amore per Dio e per il prossimo' (ML 22, 34; Il Corano 17, 26). Se non resisteremo a questa deriva con un atteggiamento critico, aperto al dialogo e benevolo, che cerchi disvelare e combattere sia le conseguenze che le sue cause del male, tradiremo il principio fondamentale della nostra vocazione: la cura c l'amore per il
prossimo.

Sua Eccellenza Papa Francesco, insieme con la Chiesa cattolica in Bosnia ed Erzegovina, vogliamo rafforzare la fede nell'unico Dio, la morale religiosa e la spiritualità contro l'alienazione della civiltà materiale e dei suoi prodotti della desacralizzazione dei valori umani.

Noi crediamo che il matrimonio tra l'uomo e la donna, la nascita e l'educazione e l'istruzione
nell'ambito della famiglia, sia il segreto che è stato concepito da 'Ruhu-l-Amin (dallo Spirito
Santo) per disposizione di Dio. Abbandonare questi insegnamenti, la missione e la dedizione di questo segreto nella vita della persona, significherebbe il tradimento di uno dei più grandi
segreti della tradizione di Ibrahirn (di Abramo).

Sua Eccelenza Papa Francesco, siamo profondamente toccati dalla Sua attenzione per noi e per tutti i cittadini della Bosnia ed Erzegovina. Il Suo soggiorno con noi esprime i I pieno sostegno a questo Paese, alla sua sovranità e al suo futuro nella Comunità Europea e mondiale dei Paesi liberi. Ci auguriamo sopratutto che i responsabili del nostro Paese trovino nel Suo messaggolo stimolo alla promozione e al miglioramento della pace sociale fondata sul rispetto reciproco e di una bilanciata, attenta e costruttiva politica di integrazione sociale in Bosnia ed Erzegovina.

Pertanto, mentre siamo con Lei oggi a Sarajevo, crediamo con maggiore fid ucia e speranza nella compassione e nella responsabilità dell'impegno comune per la riconciliazione del nostro Mondo inquieto e diviso. Accogliamo con favore il Suo appello a sostenere i programmi di pace nei Paesi dove musulmani, cristiani e altre persone, di qualsiasi credo, uomini e donne, sono sottoposti a terribili sofferenze e ingiustizie, in Medio Oriente e ovunque nel Mondo. Il Suo soggiorno in mezzo a noi è un incoraggiamento per tutti gli uomini di buona volontà in questo Paese delle limitazioni, opportunità e delle aspettative diverse.

Con grande gioia Vi auguro un piacevole soggiorno nel nostro Paese in cui l'eco delle parole e
dei messaggi di Ibrahim (di Abramo), di Mùsà (di Mosè), di 'Ìsà (di Gesù) e di Muhammad da
secoli risuona tra le bellissime pianure e le montagne che ci circondano.
 

Iz tiska izašla knjiga

Komušina,  Pet, 30. Srp. 2021.

Iz tiska izašla knjiga "Komušina - Kondžilo 1992. - 1997." autora mons. Ante Meštrovića

Knjiga će biti predstavljena 10. kolovoza 2021. u župi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Komušini

Preminula Mara Krešić, majka prof. Milenka Krešića

Hrasno,  Pet, 30. Srp. 2021.

Preminula Mara Krešić, majka prof. Milenka Krešića

Sveta misa za pokojnu Maru slavit će se na groblju u Vininama, župa Hrasno, u subotu, 31. srpnja u 18.30 sati, a nakon Mise su sprovodni obredi

Papa izrazio sućut zbog smrti kardinala Alberta Vanhoyea

Vatikan,  Pet, 30. Srp. 2021.

Papa izrazio sućut zbog smrti kardinala Alberta Vanhoyea

Saznavši o smrti dragoga kardinala Alberta Vanhoyea, želim izraziti svoju blizinu Vama, zajednici u San Pietro Canisio, cijeloj Družbi Isusovoj kao i ožalošćenoj obitelji i onima koji su ga poznavali i cijenili, poručio je Sveti Otac

Održan drugi trening projekta WEL.COME

Sarajevo,  Pet, 30. Srp. 2021.

Održan drugi trening projekta WEL.COME

Caritas BiH s partnerima organizirao drugi trening na temu socijalnog poduzetništva u Sarajevu!