Propovijed pape Franje na božićnoj Misi bdijenja


Vatikan,  Čet, 24. Prosinac 2020.

Sveti Otac Franjo predvodio je u svetoj božićnoj noći, 24. prosinca 2020. Svetu misu bdijenja u vatikanskoj bazilici sv. Petra u apsidi iza glavnog oltara. Propovijed pape Franje prenosimo u cijelosti:

U ovoj se noći ispunja veliko Izaijino proročanstvo: "Dijete nam se rodilo, sin nam je darovan" (Iz 9,5).

Sin nam je darovan. Često se čuje kako kažu da je najveća životna radost rođenje djeteta. To je nešto izvanredno, što sve mijenja, pokreće neočekivane energije i pobjeđuje umor, nelagodu i neprospavana bdijenja, jer donosi neopisivu sreću pred kojom ništa više nije teško. Takav je Božić: Isusovo rođenje je novost koja nam svake godine omogućuje da se ponovno rađamo iznutra i u njemu nalazimo snagu za suočavanje sa svaku kušnju. Da, jer je njegovo rođenje za nas: za mene, za vas, za svakoga. Jer je riječ koja se ponovno vraća u ovoj svetoj noći: "Dijete nam se rodilo", prorekao je Izaija; "Danas se Spasitelj rodio za nas", ponovili smo u Psalmu; Isus je "sebe dao za nas" (Tit 2,14), proglasio je sv. Pavao; a anđeo u Evanđelju je navijestio: "Danas se za vas rodio Spasitelj" (Lk 2,11).

Ali što nam želi reći ovo za nas? Da Sin Božji, blagoslovljen po naravi, dolazi učiniti nas blagoslovljenom djecom po milosti. Da, Bog dolazi na svijet kao sin da nas učini djecom Božjom. Kakav prekrasan dar! Danas nas Bog zadivljuje i kaže svakome od nas: "Ti si čudesan"! Sestro, brate, ne kloni duhom! Jesi li u iskušenju osjetiti se pogrešno? Bog ti kaže: "Ne, ti si moj sin!" Imaš li osjećaj da ne uspijevaš, strah da ne budeš prikladan, strah da nećeš izići iz tunela kušnje? Bog ti kaže: "Hrabro, ja sam s tobom!" Ne govori ti to riječima, već uzimajući sebi za sina nekoga poput tebe i za tebe, da te podsjeti na polaznu točku svakog tvoga ponovnog rođenja: prepoznajući te kao sina Božjega, kao kći Božju. To je neuništivo srce naše nade, užarena jezgra koja podržava postojanje: pored svih naših kvaliteta i naših mana, jača od svih rana i neuspjeha u prošlosti, strahova i tjeskobe za budućnost, postoji ova istina: mi smo ljubljena djeca. A Božja ljubav prema nama ne ovisi i nikada neće ovisiti o nama: to je besplatna ljubav, čista milost. Večeras nam je sveti Pavao rekao, "pojavila se milost Božja" (Tit 2:11). Ništa nije dragocjenije.

Sin nam je darovan. Otac nam nije dao nešto, već svoga vlastitoga jedinorođenoga Sina, koji je sva njegova radost. Ipak, ako pogledamo čovjekovu nezahvalnost prema Bogu i nepravdu prema tolikoj našoj braći, pojavljuje se sumnja: je li Gospodin učinio dobro što nam je toliko darovao, čini li dobro kad nam i dalje vjeruje? Zar nas ne precjenjuje? Da, precjenjuje nas i to čini jer nas voli do smrti. Ne može a da nas ne voli. Tako je učinio, toliko se razlikuje od nas. Uvijek nam želi dobro, puno bolje nego što mi uspijevamo željeti sami sebi. Njegova je tajna kako bi ušao u naše srce. Bog zna da jedini način da nas spasi, da nas izliječi iznutra jest da nas voli. Zna da postajemo bolji samo prihvaćajući njegovu neumornu ljubav, koja se ne mijenja, već mijenja nas. Samo Isusova ljubav preobražava život, liječi najdublje rane, oslobađa iz začaranih krugova nezadovoljstva, bijesa i prigovora.

Sin nam je darovan. U siromašnim jaslama mračne štale nalazi se upravo Božji Sin. Pojavljuje se još jedno pitanje: zašto je došao na svjetlo noću, bez dostojnog smještaja, u siromaštvu i odbačenosti, kad je zaslužio roditi se kao najveći kralj u najljepšim palačama? Zašto? Da bismo razumjeli koliko voli ovo naše ljudsko stanje: do te mjere da svojom konkretnom ljubavlju dotiče našu najgoru bijedu. Sin Božji rođen je odbačen da bi nam rekao da je svaka odbačena osoba Božje dijete. Došao je na svijet kao što na svijet dolazi dijete, slabo i krhko, kako bi mogli prihvatiti s nježnošću svoje slabosti. I otkriti važnu stvar: kao u Betlehemu, tako i kod nas Bog voli činiti velike stvari kroz naše siromaštvo. Stavio je sve naše spasenje u jasle jedne štale i ne boji se našeg siromaštva: dopustimo da njegovo milosrđe preobrazi našu bijedu!

Evo što nam želi reći da se dijete rodilo za nas. Ali postoji još jedan za koji anđeo kaže pastirima: "Ovo je znak za vas: dijete položeno u jasle" (Lk 2,12). Ovaj znak, Dijete u jaslama, također je za nas, da nas usmjerava kroz život. U Betlehemu, koji u prijevodu znači „Kuća kruha“, Bog se nalazi u jaslama, kao da nas podsjeća da nam je On potreban kao kruh za jelo da bismo živjeli. Trebamo dopustiti da nas preplavi njegova besplatna, neumorna, konkretna ljubav. Koliko puta, umjesto toga, gladni zabave, uspjeha i svjetovnosti, hranimo život hranom koja ne siti i koja ostavlja unutarnju prazninu! Gospodin se kroz usta proroka Izaije požalio da, dok vol i magarac znaju svoje jasle, mi, njegov narod, ne poznajemo njega, izvor našega života (usp. Iz 1,2-3). Istina je: nezasitni smo, ubacujemo u mnoge jaslice ispraznosti, zaboravljajući jasle u Betlehemu. Te jaslice, siromašne u svemu i bogate ljubavlju, uče da je hrana života dopustiti da nas Bog voli i da volimo druge. Isus nam daje primjer: On, Riječ Božja, je novorođenče; ne govori, već prikazuje život. Mi, s druge strane, puno razgovaramo, ali često smo nepismeni u dobroti.

Sin nam je darovan. Onaj tko ima malo dijete zna koliko je ljubavi i strpljenja potrebno. Potrebno ga je hraniti, paziti, čistiti, brinuti o njegovoj krhkosti i potrebama koje je često teško razumjeti. Dijete čini da se osjećate voljeno, ali vas uči i voljeti. Bog je rođen kao dijete da nas potakne da brinemo o drugima. Njegov nježni plač daje nam do znanja kako su beskorisni toliki naši hirovi. Njegova razoružana i razoružavajuća ljubav podsjeća nas da vrijeme koje imamo ne služi da plačemo nad samima sobom, već da brišemo suze onima koji pate. Bog se nastanjuje u našoj blizini, siromašan i potrebit drugoga, kako bi nam rekao da ćemo, služeći siromašne, voljeti njega samoga. Od noćas je, kao što zapisa jedna pjesnikinja: „Božje prebivalište pokraj mojega. Alat je ljubav" (E. DICKINSON, pjesme, XVII).

Sin nam je darovan. Ti si Isuse, Sin koji me čini sinom. Voliš me takvog kakav jesam, a ne kakvog se sanjam. Grleći Tebe, Dijete iz jaslica, ponovno grlim svoj život. Primajući Tebe, Kruh života, i ja želim darovati svoj život. Ti koji me spašavaš, nauči me služiti. Ti koji me ne ostavljaš samoga, pomozi mi utješiti tvoju braću, jer od večeras su svi moja braća. (kta)

 

 

Omelia di Papa Francesco

In questa notte si compie la grande profezia di Isaia: «Un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio» (Is 9,5).

 

Ci è stato dato un figlio. Si sente spesso dire che la gioia più grande della vita è la nascita di un bambino. È qualcosa di straordinario, che cambia tutto, mette in moto energie impensate e fa superare fatiche, disagi e veglie insonni, perché porta una felicità indescrivibile, di fronte alla quale niente più pesa. Così è il Natale: la nascita di Gesù è la novità che ci permette ogni anno di rinascere dentro, di trovare in Lui la forza per affrontare ogni prova. Sì, perché la sua nascita è per noi: per me, per te, per ciascuno. Per è la parola che ritorna in questa notte santa: «Un bambino è nato per noi», ha profetato Isaia; «Oggi è nato per noi il Salvatore», abbiamo ripetuto al Salmo; Gesù «ha dato se stesso per noi» (Tt 2,14), ha proclamato San Paolo; e l’angelo nel Vangelo ha annunciato: «Oggi è nato per voi un Salvatore» (Lc 2,11).

Ma che cosa vuole dirci questo per noi? Che il Figlio di Dio, il benedetto per natura, viene a farci figli benedetti per grazia. Sì, Dio viene al mondo come figlio per renderci figli di Dio. Che dono stupendo! Oggi Dio ci meraviglia e dice a ciascuno di noi: “Tu sei una meraviglia”. Sorella, fratello, non perderti d’animo. Hai la tentazione di sentirti sbagliato? Dio ti dice: “No, sei mio figlio!” Hai la sensazione di non farcela, il timore di essere inadeguato, la paura di non uscire dal tunnel della prova? Dio ti dice: “Coraggio, sono con te”. Non te lo dice a parole, ma facendosi figlio come te e per te, per ricordarti il punto di partenza di ogni tua rinascita: riconoscerti figlio di Dio, figlia di Dio. È questo il cuore indistruttibile della nostra speranza, il nucleo incandescente che sorregge l’esistenza: al di sotto delle nostre qualità e dei nostri difetti, più forte delle ferite e dei fallimenti del passato, delle paure e dell’inquietudine per il futuro, c’è questa verità: siamo figli amati. E l’amore di Dio per noi non dipende e non dipenderà mai da noi: è amore gratuito, pura grazia. Stanotte, ci ha detto san Paolo, «è apparsa infatti la grazia di Dio» (Tt 2,11). Niente è più prezioso.

Ci è stato dato un figlio. Il Padre non ci ha dato qualcosa, ma il suo stesso Figlio unigenito, che è tutta la sua gioia. Eppure, se guardiamo all’ingratitudine dell’uomo verso Dio e all’ingiustizia verso tanti nostri fratelli, viene un dubbio: il Signore ha fatto bene a donarci così tanto, fa bene a nutrire ancora fiducia in noi? Non ci sopravvaluta? Sì, ci sopravvaluta, e lo fa perché ci ama da morire. Non riesce a non amarci. È fatto così, è tanto diverso da noi. Ci vuole bene sempre, più bene di quanto noi riusciamo ad averne per noi stessi. È il suo segreto per entrare nel nostro cuore. Dio sa che l’unico modo per salvarci, per risanarci dentro, è amarci. Sa che noi miglioriamo solo accogliendo il suo amore instancabile, che non cambia, ma ci cambia. Solo l’amore di Gesù trasforma la vita, guarisce le ferite più profonde, libera dai circoli viziosi dell’insoddisfazione, della rabbia e della lamentela.

Ci è stato dato un figlio. Nella povera mangiatoia di una buia stalla c’è proprio il Figlio di Dio. Sorge un’altra domanda: perché è venuto alla luce nella notte, senza un alloggio degno, nella povertà e nel rifiuto, quando meritava di nascere come il più grande re nel più bello dei palazzi? Perché? Per farci capire fino a dove ama la nostra condizione umana: fino a toccare con il suo amore concreto la nostra peggiore miseria. Il Figlio di Dio è nato scartato per dirci che ogni scartato è figlio di Dio. È venuto al mondo come viene al mondo un bimbo, debole e fragile, perché noi possiamo accogliere con tenerezza le nostre fragilità. E scoprire una cosa importante: come a Betlemme, così anche con noi Dio ama fare grandi cose attraverso le nostre povertà. Ha messo tutta la nostra salvezza nella mangiatoia di una stalla e non teme le nostre povertà: lasciamo che la sua misericordia trasformi le nostre miserie!

Ecco che cosa vuol dire che un figlio è nato per noi. Ma c’è ancora un per, che l’angelo dice ai pastori: «Questo per voi il segno: un bambino adagiato in una mangiatoia» (Lc 2,12). Questo segno, il Bambino nella mangiatoia, è anche per noi, per orientarci nella vita. A Betlemme, che significa “Casa del pane”, Dio sta in una mangiatoia, come a ricordarci che per vivere abbiamo bisogno di Lui come del pane da mangiare. Abbiamo bisogno di lasciarci attraversare dal suo amore gratuito, instancabile, concreto. Quante volte invece, affamati di divertimento, successo e mondanità, alimentiamo la vita con cibi che non sfamano e lasciano il vuoto dentro! Il Signore, per bocca del profeta Isaia, si lamentava che, mentre il bue e l’asino conoscono la loro mangiatoia, noi, suo popolo, non conosciamo Lui, fonte della nostra vita (cfr Is 1,2-3). È vero: insaziabili di avere, ci buttiamo in tante mangiatoie di vanità, scordando la mangiatoia di Betlemme. Quella mangiatoia, povera di tutto e ricca di amore, insegna che il nutrimento della vita è lasciarci amare da Dio e amare gli altri. Gesù ci dà l’esempio: Lui, il Verbo di Dio, è infante; non parla, ma offre la vita. Noi invece parliamo molto, ma siamo spesso analfabeti di bontà.

Ci è stato dato un figlio. Chi ha un bimbo piccolo, sa quanto amore e quanta pazienza ci vogliono. Occorre nutrirlo, accudirlo, pulirlo, prendersi cura della sua fragilità e dei suoi bisogni, spesso difficili da comprendere. Un figlio fa sentire amati, ma insegna anche ad amare. Dio è nato bambino per spingerci ad avere cura degli altri. Il suo tenero pianto ci fa capire quanto sono inutili tanti nostri capricci. Il suo amore disarmato e disarmante ci ricorda che il tempo che abbiamo non serve a piangerci addosso, ma a consolare le lacrime di chi soffre. Dio prende dimora vicino a noi, povero e bisognoso, per dirci che servendo i poveri ameremo Lui. Da stanotte, come scrisse una poetessa, «la residenza di Dio è accanto alla mia. L’arredo è l’amore» (E. Dickinson, Poems, XVII).

Ci è stato dato un figlio. Sei Tu, Gesù, il Figlio che mi rende figlio. Tu mi ami come sono, non come mi sogno. Abbracciando Te, Bambino della mangiatoia, riabbraccio la mia vita. Accogliendo Te, Pane di vita, anch’io voglio donare la mia vita. Tu che mi salvi, insegnami a servire. Tu che non mi lasci solo, aiutami a consolare i tuoi fratelli, perché da stanotte sono tutti miei fratelli. (kta)

Zlatna misa fra Ante Perkovića

Slavonski Brod,  Ned, 23. Svi. 2021.

Zlatna misa fra Ante Perkovića

Nacionalni Hod za život u Slavonskom Brodu

Slavonski Brod,  Sub, 22. Svi. 2021.

Nacionalni Hod za život u Slavonskom Brodu

Proslava patrona u sarajevskoj župi Briješće

Sarajevo,  Sri, 12. Svi. 2021.

Proslava patrona u sarajevskoj župi Briješće

Proslava sv. Leopolda Bogdana Mandića u Slavonskom Brodu

Slavonski Brod,  Sri, 12. Svi. 2021.

Proslava sv. Leopolda Bogdana Mandića u Slavonskom Brodu

Grad Sarajevo nastavlja pomagati rad pučke kuhinje

Sarajevo,  Čet, 13. Svi. 2021.

Grad Sarajevo nastavlja pomagati rad pučke kuhinje "Kruh sv. Ante"

Za Pučku kuhinju ''Kruha sv. Ante'' izdvojeno je 6.000 KM

'Tajna Karola Wojtyle': Je li ga spasila zagonetna Gospa iz Fatime?

Hrvatska,  Čet, 13. Svi. 2021.

'Tajna Karola Wojtyle': Je li ga spasila zagonetna Gospa iz Fatime?

U marijanskom mjesecu svibnju, koji obilježavamo i prigodnom literaturom o Mariji, s posebnom se pobožnošću prisjećamo i svetoga Ivana Pavla II.

Održan online sastanak članova MEKT tima

Sarajevo,  Čet, 13. Svi. 2021.

Održan online sastanak članova MEKT tima

U srijedu, 12. svibnja 2021. održan je online sastanak MEKT tima, na kojem su sudjelovali predstavnici pastorala mladih na nivou biskupskih konferencija Češke, Slovačke, Mađarske, Bosne i Hercegovine, Slovenije i Austrije

Papin predgovor u knjizi

Vatikan,  Čet, 13. Svi. 2021.

Papin predgovor u knjizi "Kao sol i kvasac"

„Kao sol i kvasac – Napomene za teologiju posvećenoga života Crkve“, naslov je knjige za koju je predgovor napisao papa Franjo