Svjedočenje banjolučkog svećenika vlč. Zvonimira Matijevića (HR, EN, IT)


Sarajevo,  Sub, 06. Lipanj 2015.

U sarajevskoj katedrali Srca Isusova u Sarajevu, 6. lipnja 2015., prigodom susreta Svetog Oca pape Franje sa svećenicima, redovnicima i redovnicama, banjolučki svećenik vlč. Zvonimir Matijevića izrekao je svoje svjedočenje:

Vlč. Zvonimir Matijević

Vlč. Zvonimir Matijević

 Sveti Oče!

Zovem se Zvonimir Matijević. Svećenik sam Banjolučke biskupije. Rođen sam 1955. godine u Banjoj Luci. Otac mi je umro kada sam imao 11 dana. Nemam braće, a jedina sestra umrla je sasvim iznenada kada je imala 17 godina. Tako sam ostao sam sa svojom majkom. Nakon svršenog pravnog fakulteta u Banjoj Luci, odlučio sam postati svećenik. Za svećenika sam zaređen 1987. godine u Banjoj Luci.

Godine 1992. bio sam upravitelja župe Glamoč. Pastoralno sam skrbio za malobrojnu katoličku zajednicu od pedesetak vjernika među pravoslavnom većinom. U Republici Hrvatskoj već je bjesnio rat koji se nadvio i nad Bosnu i Hercegovinu. Dana 24. veljače 1992. ubijen je moj ugledni župljanin dr. Alojzije Kelava, specijalist dječje medicine, koji je bio potpuno nedužan. Mnogi su mi govorili da trebam otići. Međutim, nisam htio pobjeći i ostaviti svoje župljane u takvoj opasnosti. Slično je učinila većina svećenika moje biskupije, od kojih su njih osam ubijeni ili umrli od posljedica torture, kao i većina časnih sestara od kojih je jedna ubijena, a pojedine od njih i danas nose teške traume.

Na Cvjetnu nedjelju, 12. travnja 1992. nakon Mise vojnici su me uhitili i odvezli u grad Knin u susjednu Hrvatsku. Više puta su me tukli sve dok ne bih pao u nesvijest od boli. Tražili su od mene da na televiziji javno kažem da sam ratni zločinac; da su katolički svećenici zločinci i da odgajaju zločince. Kada su se uvjerili da ću radije umrijeti nego reći takvu laž, doveli su me pred vojnog zapovjednika. Hodao sam teškom mukom. Policijske lisice su mi se toliko usjekle u ruke da i sada nosim te tragove. Zapovjedniku je bilo jasno da neću još dugo izdržati.

Napokon su odlučili prebaciti me u bolnicu u vrlo teškom stanju. Liječnik mi je morao operativnim zahvatom izvaditi brojne podljeve krvi da bih preživio. Moj organizam više nije primao hranu. Često sam bio u nesvijesti. Kasnije su mi rekli da su mi dali šest doza krvi da bih preživio. Na molbu mog biskupa Franje, kojemu nije bilo moguće doći do mene, u bolnici me je posjetio bihaćko-petrovački pravoslavni episkop Hrzostom što mi je dalo nadu u pobjedu dobra. Tijekom 26 dana boravka u bolnici u Kninu oporavio sam se toliko da su me, na molbu biskupa, mogli razmijeniti kao ratnog zarobljenika. Nakon toga oporavljao sam se još dva tjedna u bolnici u Splitu. Neka Bog blagoslovi sve one koji su mi pomogli da danas budem živ.

Sveti Oče! Hvala Vam što ste došli u našu domovinu Bosnu i Hercegovinu s riječima mira. Hvala Vam što ste došli donijeti utjehu meni i puno većem broju onih, koji su patili i pate više od mene. Uvjeren sam da je Vaš dolazak i Vaša riječ melem na rane mnogima u ovoj zemlji. Hvala Vam i zato što ste došli probuditi klicu dobra u srcima mnogih, koji su činili zlo. Neka Vaš dolazak, Vaša molitva i Vaša riječ pokrene i svakoga od njih da čini dobro

Sveti Oče! Crkva mi je povjerila svećenički red. Raduje me što sam svećenik Katoličke Crkve. Drago mi je što stojim pred Vama kao Vaš svećenik. Premda, zbog svega što sam doživio, sad bolujem od bolesti multipla skleroza koja je popriličan životni križ te mi u pamet doziva riječi sv. Pavla: „Najradije ću se još hvaliti svojim slabostima da se nastani u meni snaga Kristova” (2 Kor 12,9), ja, svećenik Zvonimir, od srca opraštam svima koji su mi nanijeli boli i molim za njih, da im milosrdni Bog oprosti i da se obrate na put dobra.

Hvala Vam što ste došli u našu zemlju i u naš glavni grad da po mom svjedočenju čujete tisuće svjedočenja osoba koje su patile, ali osoba koje ne gube nadu jer čvrsto vjeruju u Boga, čvrsto vjeruju u pobjedu dobra nad zlim. Blagoslovite sve nas, Sveti Oče!

EN

Holy Father!

My name is Zvonimir Matijević. I am a priest of Banja Luka Diocese. I was born in 1955 in Banje Luka. .My father died when I was 11 days old. I have no brothers and my only sister died suddenly when she was 17 years old. So I remained alone with my mother. After I finished law studies, I decided to become a priest. I was ordained a priest in Banja Luka in 1987.

In 1992 I served the parish of Glamoč. Pastorally I looked after the small Catholic community of about 50 believers among the Orthodox majority. In the Republic of Croatia was already raging the war that soon loomed over Bosnia and Herzegovina. On February 24th, 1992 my esteemed parishioner Dr. Alojzije Kelava, a specialist in children's medicine, was killed but he was completely innocent. Many have told me that I should go. However, I did not want to run away and leave my parishioners in such danger. Most of the priests of my diocese did similarly and eight of them were killed or died as a result of torture, as well as most of the Sisters of which one was killed, and some of them still bear serious traumas.

On Palm Sunday, April 12th, 1992, after the Mass, the soldiers arrested me and drove me into the town of Knin in neighbouring Croatia. They’ve beaten me several times until I fainted in pain. They asked me to publicly state in television that I was a war criminal; that Catholic priests are criminals and that they educate criminals. When they were sure that I would rather die than tell a lie like that, they brought me in front of a military commander. I walked with great difficulty. Police handcuffs were cutting into my hands so much that I still wear their marks. The commander was aware that I would not last much longer.

Finally, they decided to transfer me to the hospital in very serious condition. The doctor had to remove surgically a number of blood bruises so I could survive. My body was no more able to receive any food. I was unconscious often. They told me later that I was given six doses of blood to survive. At the request of my bishop Francis, who was not able to reach me, the Orthodox bishop of Bihać and Petrovac Hrizostom came to see me in the hospital, what gave me hope in the triumph of good. During the 26 days in the hospital in Knin I recovered enough so they could, at the request of the bishop, exchange me as a war prisoner. After that I was recuperating for another two weeks in the hospital in Split. May God bless all those who have helped me to be alive today.

Holy Father! Thank you for coming to our homeland, Bosnia and Herzegovina, with words of peace. Thank you for coming to bring comfort to me and a much greater number of those who have suffered and are still suffering more than me. I am confident that your visit and your words are balm to the wounds of many in this country. Thank you because you for having come to awaken the seed of good in the hearts of many who have done evil. May your arrival, your prayer and your word move and make each of them do good.

Holy Father! The Church entrusted me with priestly ordination. I am happy to be a priest of the Catholic Church. I am glad that I stand before you as your priest. Although, because of what I experienced in life, now I suffer from the disease multiple sclerosis, which is quite a life cross and calls to mind the words of St. Paul: "Therefore I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ’s power may rest on me." (2 Cor 12,9), I, priest Zvonimir, heartily forgive all those who have inflicted pain on me and I pray for them, so that the merciful God forgives them and that they convert to the path of good.

Thank you for visiting our country and our capital and for listening to my testimony. Through it you can hear thousands of testimonies of people who have suffered, but people who do not lose hope because they firmly believe in God, firmly believe in the victory of good over evil. Give us all your blessing, Holy Father!

IT

Santo Padre!

Mi chiamo Zvonimir Matijević. Sono un sacerdote della diocesi di Banja Luka. Sono nato nel 1955 a Banja Luka. Mio padre è morto quando avevo undici giorni. Non ho fratelli, la mia unica sorella è morta improvvisamente, all'età di diciassette anni. Così sono rimasto solo con mia madre. Dopo aver terminato gli studi di giurisprudenza a Banja Luka ho deciso di diventare sacerdote. Nel 1987 sono stato ordinato sacerdote a Banja Luka.

Nel 1992 sono stato Amministratore della parrocchia di Glamoč. Curavo pastoralmente una piccola comunità cattolica di una cinquantina di fedeli tra una popolazione a maggioranza ortodossa. La guerra era già esplosa nella Repubblica di Croazia, una guerra che si avvertiva anche in Bosnia ed Erzegovina. Il 24 febbraio 1992 venne ucciso un mio influente parrocchiano, il dr. Alojz Kelava, specialista di medicina infantile, che era totalmente innocente. Molti mi suggerirono di scappare. Ma io non ho voluto scappare lasciando i miei parrocchiani in una simile situazione di pericolo. Lo stesso hanno fatto quasi tutti i sacerdoti della mia diocesi, tra i quali otto sono stati uccisi o sono morti per le conseguenze delle torture. Similmente anche la maggioranza delle suore di cui una venne uccisa ed alcune di esse fino ad oggi portano i segni di traumi difficili.

La Domenica delle Palme, il 12 aprile 1992, dopo la Messa, i soldati mi hanno catturato e portato nella città di Knin, nella vicina Croazia. Più volte mi hanno percosso fino al punto di perdere coscienza a causa del dolore. Hanno cercato di farmi dire, pubblicamente in televisione, che sono un criminale di guerra, che i sacerdoti cattolici sono criminali e che essi educano criminali. Quando hanno capito che sarei stato pronto a morire piuttosto che pronunziare queste menzogne, mi hanno portato davanti al comandante militare. Ho camminato con molta fatica. Le manette erano così strette ai polsi che fino ad oggi ne porto i segni. Al comandante era chiaro che non avrei resistito a lungo.

Quindi hanno deciso di portarmi all'ospedale in un stato estremo. Il medico ha dovuto, con un intervento chirurgico, estrarre numerosi grumi di sangue, per potermi far sopravvivere. Il mio organismo continuava a rifiutare il cibo. Spesso ho perso coscienza. Più tardi mi hanno detto di avermi somministrato 6 dosi di sangue per sopravvivere. Su richiesta del mio vescovo Franjo, impossibilitato a venire da me, mi visitò in ospedale l'episcopo ortodosso di Bihać-Petrovac, Hrizostomo, che mi ha trasmesso la speranza della vittoria del bene. Ho trascorso 26 giorni in ospedale a Knin; mi sono ripreso così da essere, su richiesta del vescovo, scambiato come prigioniero di guerra. Dopo di ciò, sono stato ricoverato altre due settimane nell’ospedale di Spalato. Iddio benedica tutti coloro i quali mi hanno aiutato ad essere in vita oggi.

Santo Padre! La ringrazio di essere venuto nel nostro paese, in Bosnia ed Erzegovina, con parole di pace! Grazie per aver portato consolazione a me e a coloro che hanno sofferto e soffrono anche più di me! Sono convinto che le Sua visita e la Sua parola è come unguento per le ferite di molti in questa terra. Grazie per essere venuto a risvegliare il germe della bontà nel cuore di molti che hanno compiuto il male. La Sua visita, la Sua preghiera e la Sua parola metta in moto tutti ad operare il bene.

Santo Padre! La Chiesa mi ha conferito l'ordinazione sacerdotale. Mi rallegro di essere un sacerdote della Chiesa Cattolica. Sono lieto di poter stare davanti a Lei come Suo sacerdote. Nonostante che, a causa di quello che ho vissuto, ora sono affetto da sclerosi multipla che è una croce per tutta la vita. Mi vengono in mente le parole di san Paolo: "Mi vanterò quindi ben volentieri delle mie debolezze, perché dimori in me la potenza di Cristo". (2 Cor 12,9). Io, don Zvonimir, perdono di cuore tutti coloro che mi hanno fatto del male e prego per loro affinché Dio misericordioso li perdoni ed essi si convertano verso un cammino di bene.

Grazie di essere venuto nella nostra terra e nella nostra capitale; attraverso la mia testimonianza, Lei può ascoltare migliaia di testimonianze di persone che hanno sofferto. Ma di persone che non perdono la speranza, perché credono fermamente in Dio, credono fermamente nella vittoria del bene sul male. Benedica tutti noi, Santo Padre!
 

Treći dan 32. Mladifesta: Misu slavio nadbiskup Wojda, katehezu držao kardinal Sarah…

Međugorje,  Uto, 03. Kol. 2021.

Treći dan 32. Mladifesta: Misu slavio nadbiskup Wojda, katehezu držao kardinal Sarah…

Program trećeg dana 32. Mladifesta počeo je molitvom koju je na vanjskom oltaru crkve sv. Jakova u Međugorju predvodio međugorski fra Marinko Šakota.

VIDEO: Papina molitvena nakana za kolovoz posvećena potrebi obnove Crkve

Vatikan,  Uto, 03. Kol. 2021.

VIDEO: Papina molitvena nakana za kolovoz posvećena potrebi obnove Crkve

Tiskovni ured Svete Stolice objavio je u utorak, 3. kolovoza video s Papinom molitvenom nakanom za mjesec kolovoz koja glasi: „Crkva na putu: 'Molimo za Crkvu da od Duha Svetoga primi milost i snagu da se obnavlja u svjetlu evanđelja'“.

Slavlje jubileja i obnove zavjeta u župnoj crkvi Rođenja Blažene Djevice Marije u Granešini

Granešina,  Uto, 03. Kol. 2021.

Slavlje jubileja i obnove zavjeta u župnoj crkvi Rođenja Blažene Djevice Marije u Granešini

U utorak, 3. kolovoza 2021., u montažnoj župnoj crkvi Rođenja Blažene Djevice Marije u Granešini, euharistijsko slavlje proslave redovničkih jubileja i obnove zavjeta sestara Kćeri Božje ljubavi predslavio je mons. Vlado Košić, biskup sisački

Gospina milost, Međugorje, Mladifest… i duhovna zvanja

Međugorje,  Uto, 03. Kol. 2021.

Gospina milost, Međugorje, Mladifest… i duhovna zvanja

"Toliki su ovdje otkrili i poziv na svećeništvo i redovništvo te se velikodušno i bez ustezanja stavili na raspolaganje Gospodinu u posvećenome životu”, kazao je fra Miljenko Šteko u svojoj propovijedi na večernjoj svetoj misi drugog dana Festivala