Pozdrav kardinala Puljića Svetom Ocu na ekumenskom i međureligijskom susretu (HR, IT)


Sarajevo,  Sub, 06. Lipanj 2015.

Tijekom ekumenskog i međureligijskog susreta u Franjevačkom međunarodnom studentskom centru u Sarajevu, 6. lipnja 2015., nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić uputio je sljedeći pozdrav Svetom Ocu papi Franji:

Kardinal Vinko Puljić

Kardinal Vinko Puljić

 Sveti Oče!

Na početku ovoga susreta iskreno Vas pozdravljam i kao predsjednik Vijeća za ekumenizam i dijalog među religijama i kulturama Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine. I ja osobno i svi mi biskupi, a uvjeren sam i cijela Katolička Crkva u Bosni i Hercegovini, osjećamo osobitu važnost međureligijske suradnje putem dijaloga jer u ovoj zemlji živimo različiti po vjeri i narodnoj-etničkoj pripadnosti.

Imamo još jednu blagoslovljenu okolnost. U ovoj zemlji od 1291. godine pa do danas djeluju franjevci koji su poznati po svojoj otvorenosti za dijalog. Zato smo i izabrali da se ovaj susret dogodi upravo u sjedištu Franjevačke provincije Bosne Srebrene i to u zgradi koju su komunističke vlasti oduzele nakon drugog svjetskog rata. Tijekom nedavno rata ova je zgrada granatama zapaljena i potpuno izgorjela. Uz pomoć brojnih ljudi franjevci su je obnovili i otvorili je za: mlade, za gladne, za susrete.

Bog nam je darovao milost da se rodimo u ovoj zemlji i da na ovim prostorima zajedno živimo. Dijalog nema alternative. Tome nas uči i pregorko iskustvo nedavnoga rata sa strašnim posljedicama. Još uvijek su prisutne mnoge rane koje valja liječiti i vraćati povjerenje jednih prema drugima. Svjedok sam da postoji velik broj onih koji su i u najtežim ratnim danima tražili što možemo zajednički učiniti za opće dobro naših Crkava i vjerskih Zajednica.

Za vrijeme rata do 1992. do 1995. ovdje u opkoljenom Sarajevu imali smo redovne kontakte, iako je to bilo vrlo teško. Ti kontakti postojali su i u raznim drugim mjestima u Bosni i Hercegovini. Nismo mogli rat zaustaviti ni stvarati strategiju mira. Ono što smo mogli to smo i činili: molili smo i pozivali na mir.

Nakon rata nas četvorica vjerskih poglavara u Sarajevu, uz potporu dobrih ljudi iz inozemstva, osnovali smo 1997. godine Međureligijsko vijeće Bosne i Hercegovine koje od tada djeluje kao institucija u ovoj državi. Međureligijsko vijeće čine predstavnici: Katoličke i Srpske pravoslavne Crkve u BiH te Islamske i Jevrejske (Židovske) zajednice u BiH.

Živeći zajedno dužni smo prihvatiti i poštivati naše različitosti, upoznavati jedni druge i putem dijaloga tražiti način putem izgradnje mira, suživota i međusobnog uvažavanja u jednakopravnosti. Potrebno je još puno toga učiniti da se dogodi istinski proces pomirenja i praštanja i da se vrati duh povjerenja.

Vas, u ime katolika koji sudjeluju na putu dijaloga, iskreno pozdravljam i izričem dobrodošlicu i zahvaljujem što podržavate traženje puta dijaloga i što vam je toliko stalo da se izgradi u svijetu duh dijaloga i poštivanja međusobnih različitosti.
Sveti Oče, očekujemo i Vaše riječi podrške na putu izgradnje dijaloga. Uvjeren sam da smijem obećati da ćemo od danas još više moliti za Vas. Vas molimo: uključite nas u svoje molitve da u ovoj zemlji zaživi pravedni mir, jednakopravnost i otvaranje perspektive utemeljene u vjerničkoj nadi.

IT

Santo Padre!

All’inizio di questo incontro Vi saluto cordialmente in qualità di Presidente del Consiglio per l’ecumenismo e il dialogo tra le religioni e le culture della Conferenza Episcopale della Bosnia ed Erzegovina. Io personalmente e tutti noi vescovi, ma sono certo di parlare a nome di tutta la Chiesa cattolica in Bosnia ed Erzegovina, sentiamo la particolare importanza della cooperazione interreligiosa mediante il dialogo, perché in questo paese viviamo nella diversità per fedi diverse e per appartenenza etnica.

Abbiamo anche un’altra circostanza benedetta. In questo paese, dal 1291 fino ad oggi, operano i francescani, noti per la loro apertura al dialogo. Per questo abbiamo scelto di fare quest’incontro proprio nella sede della Provincia francescana di Bosnia Argentina, nel palazzo che il governo comunista confiscò dopo la seconda guerra mondiale. Durante la recente guerra, quest’edificio fu bruciato e completamente incendiato con le granate. Con l’aiuto di molte persone, i francescani l’hanno restaurato e aperto per i giovani, gli affamati e per le riunioni.

Dio ci ha dato la grazia di nascere in questo Paese e vivere insieme in questa regione. Il dialogo non ha alternative. Ce lo insegna l’esperienza troppo amara della recente guerra con conseguenze terribili. Persistono ancora molte ferite da guarire per riprendere fiducia l’uno verso l’altro. Sono testimone dell’esistenza di un gran numero di persone che, nei giorni più difficili della guerra, si sono messi alla ricerca di ciò che è possibile fare insieme per il bene comune delle nostre Chiese e delle Comunità religiose.

Durante la guerra dal 1992 al 1995 qui, nella Sarajevo assediata, abbiamo avuto contatti regolari anche se era molto difficile. Questi contatti esistevano anche in diversi altri luoghi della Bosnia ed Erzegovina. Non siamo riusciti a fermare la guerra e neppure a creare una strategia di pace. Ciò che potevamo fare, lo abbiamo fatto: abbiamo pregato e invocato la pace.

Dopo la guerra, noi quattro leader religiosi di Sarajevo, con il sostegno di persone di buona volontà provenienti dall’estero, abbiamo fondato nel 1997 il Consiglio interreligioso della Bosnia ed Erzegovina che, da quella epoca, opera come istituzione in questo paese. Il Consiglio interreligioso è composto dai rappresentanti della Chiesa cattolica, della Chiesa ortodossa serba in Bosnia ed Erzegovina della Comunità islamica ed della Comunità ebraica in Bosnia ed Erzegovina.

Vivendo insieme, siamo vincolati ad accettare e rispettare le nostre differenze, ad imparare gli uni dagli altri e, attraverso il dialogo, a cercare una via verso la costruzione della pace, della convivenza e del rispetto reciproco nella parità di diritti. C’è ancora molto da fare per realizzare un vero processo di riconciliazione, di perdono e di ritorno dello spirito di fiducia.

A nome dei cattolici che partecipano al cammino del dialogo, Vi saluto sinceramente ed esprimo il mio benvenuto; Vi ringrazio per il sostegno alla ricerca del cammino verso il dialogo e per l’impegno profuso per costruire, nel mondo, lo spirito di dialogo e di rispetto per le differenze reciproche.

Santo Padre, siamo in attesa delle Vostre parole di sostegno al cammino per la costruzione del dialogo. Sono sicuro di poterVi promettere che d’ora in poi pregheremo di più per Voi. Vi chiediamo di includere anche noi nelle Vostre preghiere affinché in questa terra si ravvivi la pace, l’uguaglianza e l’apertura di una prospettiva fondata sulla speranza fedele.

 

Iz tiska izašla knjiga

Komušina,  Pet, 30. Srp. 2021.

Iz tiska izašla knjiga "Komušina - Kondžilo 1992. - 1997." autora mons. Ante Meštrovića

Knjiga će biti predstavljena 10. kolovoza 2021. u župi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Komušini

Preminula Mara Krešić, majka prof. Milenka Krešića

Hrasno,  Pet, 30. Srp. 2021.

Preminula Mara Krešić, majka prof. Milenka Krešića

Sveta misa za pokojnu Maru slavit će se na groblju u Vininama, župa Hrasno, u subotu, 31. srpnja u 18.30 sati, a nakon Mise su sprovodni obredi

Papa izrazio sućut zbog smrti kardinala Alberta Vanhoyea

Vatikan,  Pet, 30. Srp. 2021.

Papa izrazio sućut zbog smrti kardinala Alberta Vanhoyea

Saznavši o smrti dragoga kardinala Alberta Vanhoyea, želim izraziti svoju blizinu Vama, zajednici u San Pietro Canisio, cijeloj Družbi Isusovoj kao i ožalošćenoj obitelji i onima koji su ga poznavali i cijenili, poručio je Sveti Otac

Održan drugi trening projekta WEL.COME

Sarajevo,  Pet, 30. Srp. 2021.

Održan drugi trening projekta WEL.COME

Caritas BiH s partnerima organizirao drugi trening na temu socijalnog poduzetništva u Sarajevu!