Pozdrav i zahvala kardinala Puljića Svetom Ocu na kraju Svete mise (HR, EN, IT, DE)


Sarajevo,  Sub, 06. Lipanj 2015.

Na kraju Svete mise kardinal Vinko Puljić, nadbiskup metropolit vrhbosanski uputio je riječi dobrodošlice i zahvale Svetom Ocu papi Franji, koje prenosimo u cijelosti:

Kardinal Vinko Puljić

Kardinal Vinko Puljić

 Sveti Oče!

Hvala vam na Vašoj prisutnosti danas među nama. Hvala vam na Vašoj molitvi s nama i za nas. Hvala vam na pastirskoj riječi koju ste nam uputili. U ime svih nas ovdje okupljenih: kardinala, biskupa, svećenika, redovnika i redovnica i svih vjernika katolika i latinskog i istočnog obreda, ali i u ime ovdje nazočnih predstavnika vlasti i predstavnika raznih razina društva i svih ljudi dobre volje, najsrdačnije Vas pozdravljam i najiskrenije Vam zahvaljujem. S Vašom molitvom ujedinili smo svoje glasove ne samo mi na ovom stadionu nego i tisuće onih koji nas prate putem medija. Uvjeren sam da nisu molili samo katolici nego i svi drugi, svatko na svoj način, a dobrim željama ujedinili su se i oni koji sebe ne smatraju vjernicima. Hvala medijima što su se danas stavili u službu dobra.

Ova zemlja Bosna i Hercegovina je u prošlom stoljeću pretrpjela strašne ratove i režime. Sva je izranjena i opterećena. Katolička Crkva na ovim prostorima je prepolovljena. Sa žalošću konstatiramo da nas je svakim danom sve manje. Vaša očinska riječ, pastirska molitva i snažna vjerodostojna prisutnost daju nam snagu živjeti ovdje i s drugima raditi na izgradnji mira i dijaloga u ovoj zemlji. Ako nas je Bog u ovoj zemlji pozvao u život i od cijele kugle zemaljske izabrao da nam baš ovdje udahne dah života, zar da tu zemlju ne volimo? Zar da se bojimo tu živjeti, ako je Bog s nama i ako smo mi s Bogom? Ako Bog daje da se rodimo kao različiti, zar da se te različitosti bojimo?

U ime svih nas članova Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, ali i u ime, nama posebno drage i blize Hrvatske biskupske konferencije i biskupa susjednih zemalja te u svoje ime želim reći da je ovaj dan i ovaj događaj snažna potpora za nas pastire i sve vjernike u ovoj zemlji. Tu su brojni hodočasnici iz okolnih zemalja koji su vas došli vidjeti, čuti, doživjeti i osnažiti se da svoje kršćanstvo mogu i dalje smjelo i odvažno živjeti te graditi mir i njegovati dijalog.

Od srca hvala svima vama koji su svojim dolaskom pokazali svoju blizinu, ljubav i solidarnost s nama u Bosni i Hercegovini. Zahvaljujem i svima onima koji su nam pomagali u pripravi ovog susreta: članovima Državnog i Crkvenog odbora, Apostolskom Nunciju u BiH i velikom broju dobrih ljudi i dobročinitelja. Svojim otvorenim srce, ljubavlju i potporom pomogli su nam zasvjedočili radost susreta s vama, Sveti Oče. Hvala onima koji su molili, postili, činili dobra djela na ovu nakanu.

Sveti Oče, koristim ovu blagoslovljenu prigodu da Vam zahvalim što ste nas biskupe iz Bosne i Hercegovine, prigodom našeg pohoda „ad limina Apostolorum“ 16. ožujka 2015. u Vatikanu, saslušali dok smo Vam govorili o stanju u Bosni i Hercegovini i u našoj krajevnoj Crkvi, o nedavnom ratu i poraću, o brojnim odlascima posebno mladih, o poteškoćama s kojima se susreću brojni ljudi u ovoj zemlji. Posebno Vam zahvaljujem što ste nas ohrabrili i potaknuli nas da ne štedimo svoje snage u podupiranju slabih; da pomognemo – na način kako nam je najprikladnije – sve one koji imaju iskrenu i opravdanu želju za ostankom u rodnoj zemlji; da utažujemo duhovnu glad onih koji vjeruju u neprolazne vrijednosti, proizašle iz Evanđelja. To istinski nastojimo činiti. Ali potrebna nam je potpora i ohrabrenje koje ste nam danas donijeli svojom prisutnošću i svojom pastirskom riječju.

Ovdje je naše stoljetno korijenje. Kroz povijest smo proživljavali razne valove progona, mučeništva i nepravdi kao i mnogi drugi. Zahvaljujući hrabroj vjeri naših predaka i njegovanju vjere u obiteljima, opstali smo do danas. Vaši predšasnici na Petrovoj stolici imali su osjećaja za naše patnje i sluha za naše vapaje. I Vama, Sveti Oče, od srca zahvaljujemo na razumijevanju za ovu zemlju i za sve narode i za sve ljude u njoj, a posebno za katolike koji su najvećim dijelom Hrvati. Vaša prisutnost nas hrabri. U isto vrijeme to je poruka svijetu da želimo biti ono što jesmo i opstati s drugima i drugačijima na svojoj rodnoj grudi, otvoreni graditi budućnost ove zemlje na temeljima jednakih prava i sloboda.

Ova Crkva je iznjedrila brojne mučenike i hrabre svjedoke vjere. Zbog brojnih poteškoća nije bilo moguće voditi procese za proglašenje blaženim pa to posljednjih godina nastojimo nadoknaditi. Tako smo 2003. godine u Banjoj Luci doživjeli da je sveti papa Ivan Pavao II. proglasio blaženim sina ove zemlje, rođenog Banjolučanina, dr. Ivana Merza. Prije četiri godine ovdje u Sarajevu bili smo dionici divnog proglašenja blaženim pet sestara Kćeri Božje ljubavi nazivanih Drinskim mučenicama. Očekujemo uskoro proglašenje blaženim časnog sluge Petra Barbarića, sjemeništarca rođenog u Hercegovini i školovanog u Bosni, te sluge Božjeg Josipa Stadlera i fra Lovre Milanovića. Još je dugi niz onih koje bih trebao spomenuti, a koji su bili hrabri svjedoci vjere i nama živi primjer i poticaj da hrabro živimo u vjeri predaka.

Sveti Oče, ponesite nas u svom pastirskom srcu. Kao Vi često znate ljubazno reći da ne zaboravimo moliti za Vas, tako i ja, krhki pastir ove mjesne Crkve, molim Vas, Sveti Oče: uključite nas u svoje molitve da ne posustanemo noseći se svaki dan s brojnim izazovima života. Htjeli bismo biti radosni svjedoci nade i oduševljeni navjestitelji radosne vijesti, a to nije moguće bez milosti Božje.

Blagoslovite nas i neka nas taj apostolski blagoslov krijepi i jača u našem poslanju na ovim prostorima i u ovim vremenima.

EN

Holy Father!

Thank you for your presence among us today. Thanks for your prayers with us and for us. Thank you for your pastoral exhortation you gave us. On behalf of all of us gathered here: the cardinals, bishops, priests, men and women religious and of all the faithful, also on behalf of the representatives of the government and representatives of various levels of society present here and all people of good will, I address you from the bottom of my heart our most sincere thanks. To your prayer we joined our voices not just in this stadium, but also thousands of people who follow us through the media. I am convinced that not only Catholics prayed but everyone else, each in their own way, and in good wishes were united with those who do not consider themselves believers as well. We thank to the media for today they have put themselves in the service of good.

This country of Bosnia and Herzegovina in the last century suffered terrible wars and regimes. It was all wounded and burdened. The Catholic Church in this region has been reduced to its half regarding numbers. With sadness we conclude that we are less and less every day. Your paternal word, shepherd’s prayer and a strong authoritative presence give us the strength to live here and to build peace and dialogue with others in this country. If God called us to life in this country and from the whole world he chose to give us the breath of life here, how can we not love this country? Should we fear to go on living here, if God is with us, and if we are with God? If God gave us to be born as different, should we fear these differences?

On behalf of all of us members of the Bishops' Conference of Bosnia and Herzegovina, but also on behalf of, very dear and close to us the Croatian Bishops' Conference and bishops of the neighbouring countries and in my behalf, I want to say that this day and this event are a strong support for our shepherds and all the faithful in this country. There are many pilgrims from neighbouring countries who came to see you, hear, experience and get strengthened so that they can continue boldly and courageously live their Christianity and build peace and foster dialogue.

From the bottom of my heart thanks to all of you who by your arrival showed your closeness, affection and solidarity with us in Bosnia and Herzegovina. Thanks also to all those who helped in the preparation of this encounter: the members of the State and the Church Board, the Apostolic Nuncio in BiH and a large number of good people and benefactors. With their opened heart, love and support they have helped us witness to the joy of meeting with you, Holy Father. Thanks to those who prayed, fasted and did good deeds for this intention.

Holy Father, I take this blessed opportunity to thank you for listening to us, bishops from Bosnia and Herzegovina, during our visit "ad limina Apostolorum" on March 16th 2015, at the Vatican, as we talked about the situation in Bosnia and Herzegovina and in our local Church, in the recent war and post-war period, the number of emigrants, particularly of young people, about the difficulties many people face in this country. In particular, thank you for encouraging and supporting us not to spare our strength in supporting the weak; to help - in the manner most appropriate to us - those who have a genuine, legitimate desire to stay in their native country; to quench the spiritual hunger of those who believe in eternal values, derived from the Gospel. We are truly trying to do just that. But we need the support and encouragement that you have brought us today with your presence and your shepherd’s encouragement.

Our centuries-old roots are here. Throughout history we have lived through various waves of persecution, martyrdom and injustice as well as many others. Thanks to the courageous faith of our ancestors and nurturing of faith in the family, we survived to this day. Your predecessors in the Peter's Chair had feeling for our suffering and were sympathetic to our cries. To you, Holy Father, we thank from the bottom of our hearts for your understanding this country and all people in it, and especially Catholics who are mostly Croats. Your presence gives us courage. At the same time it is a message to the world indicating that we want to be ourselves and stand with others who are different in our native land, open to building this country's future based on equal rights and freedoms.

This church has produced many martyrs and courageous witnesses to the faith. Due to numerous difficulties, it was not possible to arrange the processes of beatifications, but in these past years we are trying to make up for it. In this way in 2003 in Banja Luka, we experienced that the holy Pope John Paul II beatified a son of this country, born in Banja Luka, Dr. Ivan Merz. Four years ago, here in Sarajevo, we took part in beautiful beatification of five sisters Daughters of Divine Love called the Drina martyrs. We expect soon the beatification of Venerable Petar Barbarić, seminarian born in Herzegovina and educated in Bosnia, and the Servant of God Josip Stadler and Franciscan priest Lovro Milanović. There are many of those who should be mentioned, who were courageous witnesses of faith and a living example and encouragement to us in bold living of the faith of our ancestors.

Holy Father, take us with you in your heart as universal shepherd. As you often kindly repeat that we should keep you in our prayers, in that way I, a fragile shepherd of this local Church, humbly ask you, Holy Father: include us in your prayers so we do not give up taking each day many challenges of life. We would like to be joyful witnesses to hope and enthusiastic heralds of the Good News, but this is not possible without God’s grace.

Bless all of us and may that Apostolic Blessing invigorate and strengthen our mission in this region and in these times.

IT

Santo Padre!

Grazie per la Vostra presenza in mezzo a noi oggi. Grazie per le Vostre preghiere con noi e per noi. Grazie per la Vostra parola di Pastore che ci avete rivolto. A nome di tutti noi qui riuniti - Cardinali, Vescovi, sacerdoti, religiosi e religiose, tutti i fedeli catolici rito latino e gregocatolici -, ma anche a nome dei rappresentanti del Governo e dei rappresentanti dei diversi livelli della società e di tutte le persone di buona volontà, qui presenti, cordialmente Vi saluto e, sinceramente, Vi ringrazio. Con la Vostra preghiera si sono unite non solo le voci presenti in questo stadio, ma anche quelle di migliaia di persone che ci seguono attraverso i media. Sono convinto che si siano uniti in preghiera non solo i cattolici ma anche tutti gli altri, ognuno a modo proprio; hanno pregato, mediante i loro buoni desideri, anche coloro che non si considerano credenti. Grazie ai media per essere stati, in questa giornata, al servizio del bene.

Questo paese della Bosnia ed Erzegovina, durante il secolo scorso, ha vissuto terribili guerre e regimi. È ferito e spossato. La Chiesa cattolica in questa regione è stata dimezzata. Con tristezza costatiamo, ogni giorno, che siamo sempre di meno. La Vostra parola di padre, la preghiera di pastore e la Vostra forte e autorevole presenza ci donano la forza di vivere qui e lavorare con gli altri per costruire la pace e il dialogo in questo paese. Se Dio ci ha chiamati alla vita in questa terra e da tutto il mondo, ha scelto, proprio questo paese per donarci il respiro della vita, possiamo, noi, forse non amare questa terra? Dobbiamo, forse, temere di vivere qui, se Dio è con noi e se noi siamo con Dio? Se Dio ci dà di nascere come differenti, forse che dobbiamo aver paura di queste differenze?

A nome di tutti noi membri della Conferenza Episcopale della Bosnia ed Erzegovina, ma anche a nome della Conferenza Episcopale Croata, a noi particolarmente cara e vicina, dei Vescovi dei paesi vicini ed a nome personale, voglio dire che questo giorno e questo evento è per noi un forte sostegno per noi pastori e per tutti i fedeli di questo paese. Sono qui presenti molti pellegrini provenienti dai paesi limitrofi, venuti a vedervi, ascoltarvi, sostenervi e fortificarsi per vivere il loro cristianesimo ancora con più franchezza e coraggio e per costruire la pace e promuovere il dialogo.

Grazie di cuore a tutti voi, che, con la vostra venuta, avete dimostrato la vostra vicinanza, l’amore e la solidarietà con noi in Bosnia ed Erzegovina. Grazie anche a chi ha contribuito alla preparazione di questo incontro: ai membri dei Comitati organizzativi dello Stato ed ecclesiale, al Nunzio Apostolico in Bosnia ed Erzegovina, alle numerose persone di buona volontà e ai benefattori. Grazie al loro buon cuore, all’amore e al sostegno che ci hanno offerto, ci hanno aiutato a testimoniare la gioia dell’incontro con Lei, Santo Padre. Grazie a chi ha pregato, digiunato e compiuto buone opere per questa intenzione.

Santo Padre, colgo quest’occasione benedetta per ringraziarVi di avere ascoltato, noi vescovi della Bosnia ed Erzegovina, durante la nostra visita “ad limina Apostolorum” del 16 marzo 2015, in Vaticano; durante la quale vi abbiamo parlato della situazione in Bosnia ed Erzegovina e della nostra Chiesa locale, della recente guerra e del dopoguerra, delle numerose partenze, in particolare dei giovani, delle difficoltà che molte persone incontrano in questo paese. In particolare, desidero ringraziarVi per averci incoraggiati e raccomandato di non risparmiare le nostre forze nel sostenere i deboli; di aiutare - nel modo più appropriato - coloro che hanno un sincero e legittimo desiderio di rimanere nel proprio paese natale; di provvedere alla fame spirituale di coloro che credono nei valori eterni, provenienti dal Vangelo. Sinceramente cerchiamo di fare tutto questo, ma avevamo bisogno del sostegno e dell’incoraggiamento che oggi ci avete portato con la Vostra presenza e la Vostra parola di pastore.

Qui si trovano le nostre radici secolari. Nel corso della storia abbiamo vissuto diverse ondate di persecuzione, di martirio e d’ingiustizia, così come tanti altri. Grazie alla fede coraggiosa dei nostri antenati e al nutrimento della fede nelle famiglie, siamo sopravvissuti fino ad oggi. I vostri predecessori alla Cattedra di Pietro hanno avuto a cuore la nostra sofferenza e orecchio attento alle nostre grida. Santo Padre, desidero ringraziarVi di cuore per la Vostra comprensione mostrata verso questo paese, per tutti i popoli e gli uomini che vivono in esso, soprattutto per i cattolici che sono per lo più croati. La Vostra presenza ci incoraggia ma, allo stesso tempo, è un messaggio al mondo che esprime che noi vogliamo essere quello che siamo, che desideriamo restare su questo suolo nativo con gli altri e con chi è diverso, per costruire il futuro di questo paese sulla base della parità dei diritti e delle libertà.

Questa Chiesa ha generato numerosi martiri e testimoni coraggiosi della fede. A causa delle numerose difficoltà non è stato possibile intraprendere il processo di beatificazione, ma negli ultimi anni cerchiamo di recuperare. Così, nel 2003 a Banja Luka, il santo papa Giovanni Paolo II, ha proclamato beato un figlio di questo paese, nato a Banja Luka, il dr. Ivan Merz. Quattro anni fa, qui a Sarajevo, siamo stati partecipi della meravigliosa beatificazione di cinque suore, Figlie della Divina Carità, chiamate “martiri della Drina”. Aspettiamo presto la beatificazione del Venerabile Petar Barbarić, seminarista nato in Erzegovina e istruito in Bosnia; del Servo di Dio Josip Stadler e di Fra Lovro Milanović. È ancora lungo l’elenco di coloro che dovrei menzionare, testimoni coraggiosi della fede e, per noi, esempio vivente e stimolo a vivere con coraggio nella fede degli antenati.

Santo Padre, ci porti nel Suo cuore di pastore. Come spesso Voi chiedete di non dimenticare di pregare per la Vostra persona, allo stesso modo, anch’io, fragile pastore di questa Chiesa locale, Vi prego, Santo Padre: includete anche noi nelle Vostre preghiere affinché non rinunciamo ad assumere, ogni giorno, le numerose sfide della vita. Desideriamo essere gioiosi testimoni della speranza e appassionati annunciatori della buona novella, ma tutto questo non è possibile senza la grazia di Dio.

Ci benedica, affinché questa Benedizione Apostolica ci fortifichi e rafforzi nella nostra missione in queste regioni e in questi tempi.

DE

Heiliger Vater!

Vielen Dank für Ihre Anwesenheit heute unter uns. Vielen Dank für Ihre Gebete mit uns und für uns. Vielen Dank für Ihre pastorale Wörter, die Sie uns gesagt haben. Im Namen von uns allen, die hier versammelt sind: die Kardinäle, Bischöfe, Priester, Ordensleute und alle Gläubigen Katholiken des lateinischen und orientalischen Ritus, aber auch im Namer der anwesenden Behörden und Vertreter der verschiedensten Ebenen der Gesellschaft und allen Menschen guten Willens, herzlichsten Grüße und aufrichtigsten Sie herzlichen Dank. Mit Ihrem Gebet vereinen wir unsere Stimmen, aber auch die Tausende von Menschen, die uns über die Medien folgen. Ich bin davon überzeugt, dass nicht nur die Katholiken heute beten, sondern viele anderen, die jeweils auf ihre eigene Weise die Gebete anzeigen. Vielen Dank zu den Medien, die sich heute auch in den Dienst der guten setzen.

Dieses Land von Bosnien und Herzegowina erlittet im letzten Jahrhundert schreckliche Kriege und Regime. Es ist sehr verwundet und belastet. Die katholische Kirche ist in dieser Region deutlich reduziert. Mit Traurigkeit zu sagen, dass es uns jeden Tag weniger gibt. Ihr väterliches Wort, das pastorale Gebet und Ihre starke Präsenz gibt uns die Kraft, hier zu leben und anderen mitzuarbeiten, um Frieden und Dialog in diesem Land zu bauen. Wir müssen dies Land lieben, wo Got uns ins Leben aufrufen hat. Sollten wir fürchten hier, wo wir leben, wenn Gott mit uns ist, und wenn wir mit Gott sind? Dies Land hat viele Verschiedenheiten. Aber wir glauben, dass Gott diese Verschiedenheiten uns gibt. Wir dürfen keine Angst vor den Verschiedenheiten haben.

Vielen Dank zu allen Pilgern, die heute mit uns sind. Man sollte dabei vor allem die zahlreichen Bischöfe, Priester und Gläubigen aus der Kroatien nennen. Ich dürfte sagen, dass heute mit uns sind, alle jene die an Friede und Liebe glauben. Vielen Dank auch zu allen, die an der Organisation dieses Treffens beigetragen. In diesem Sinne erwähne ich besonderes die Mitglieder des kirchlichen und staatlichen Ausschusses für den Empfang des Papstes Franziskus. Ich bedanke auch dem apostolischen Nuntius in Bosnien und Herzegowina und allen, die vor diesem Treffen gebeten und gefasten haben. Ohne sie alle wäre dies Treffen nicht möglich.

Heiliger Vater, wir danken Ihnen für Ihre Liebe und Sensibilität für unser Land und die Kirche. Dies Volk hat in seiner Geschichte viele Schwirigkeiten gelitten. Aber es steht noch immer da. In ihrer Geschichte blieben die Katholiken in dieser Region treu zum Heiligen Stuhl, und der Heilige Stuhl unterstützte viel mals diese Gläubigen.

Heileger Vater, trage uns bitte in Ihrem Herzen mit. Segne uns und lassen Sie, dass Ihr apostolisches Segen unsere Mission in dieser Region und in diesen Zeiten uns anregt und stärkt.

Treći dan 32. Mladifesta: Misu slavio nadbiskup Wojda, katehezu držao kardinal Sarah…

Međugorje,  Uto, 03. Kol. 2021.

Treći dan 32. Mladifesta: Misu slavio nadbiskup Wojda, katehezu držao kardinal Sarah…

Program trećeg dana 32. Mladifesta počeo je molitvom koju je na vanjskom oltaru crkve sv. Jakova u Međugorju predvodio međugorski fra Marinko Šakota.

VIDEO: Papina molitvena nakana za kolovoz posvećena potrebi obnove Crkve

Vatikan,  Uto, 03. Kol. 2021.

VIDEO: Papina molitvena nakana za kolovoz posvećena potrebi obnove Crkve

Tiskovni ured Svete Stolice objavio je u utorak, 3. kolovoza video s Papinom molitvenom nakanom za mjesec kolovoz koja glasi: „Crkva na putu: 'Molimo za Crkvu da od Duha Svetoga primi milost i snagu da se obnavlja u svjetlu evanđelja'“.

Slavlje jubileja i obnove zavjeta u župnoj crkvi Rođenja Blažene Djevice Marije u Granešini

Granešina,  Uto, 03. Kol. 2021.

Slavlje jubileja i obnove zavjeta u župnoj crkvi Rođenja Blažene Djevice Marije u Granešini

U utorak, 3. kolovoza 2021., u montažnoj župnoj crkvi Rođenja Blažene Djevice Marije u Granešini, euharistijsko slavlje proslave redovničkih jubileja i obnove zavjeta sestara Kćeri Božje ljubavi predslavio je mons. Vlado Košić, biskup sisački

Gospina milost, Međugorje, Mladifest… i duhovna zvanja

Međugorje,  Uto, 03. Kol. 2021.

Gospina milost, Međugorje, Mladifest… i duhovna zvanja

"Toliki su ovdje otkrili i poziv na svećeništvo i redovništvo te se velikodušno i bez ustezanja stavili na raspolaganje Gospodinu u posvećenome životu”, kazao je fra Miljenko Šteko u svojoj propovijedi na večernjoj svetoj misi drugog dana Festivala