Pozdrav episkopa Grigorija papi Franji na ekumenskom i međureligijskom susretu (EN., IT)


Sarajevo,  Sub, 06. Lipanj 2015.

Tijekom ekumenskog i međureligijskog susreta u Franjevačkom međunarodnom studentskom centru u Sarajevu, 6. lipnja 2015., episkop zhahumsko-hercegovački i primorski Grigorije uputio je sljedeći pozdrav Svetom Ocu papi Franji:

Episkop zhahumsko-hercegovački i primorski Grigorije

Episkop zhahumsko-hercegovački i primorski Grigorije

 Vaša Svetosti,

dozvolite mi da Vas kao episkop Pravoslavne Crkve pozdravim jevanđelskim pozdravom – „Blagosloven je koji dolazi u ime Gospodnje!“ Došli ste u Bosnu i Hercegovinu i njenu prestonicu grad Sarajevo zato što jednoj stradalnoj i napaćenoj zemlji želite da date podršku da se ponovo uspravi i da pronađe svoje ljudsko lice. Sarajevo u kojem ste danas i Mostar u kojem Vas očekujemo su gradovi koji podsjećaju na Jerusalim po tome što su mjesta stradanja, a istinska stradanja najava su Vaskrsenja. Zato je Vaš dolazak veliko ohrabrenje i utjeha ponajprije bosansko-hercegovačkim katolicima kojima dolazite kao arhipastir. Mi pak pravoslavni hrišćani u susretu sa Vama osjećamo ne manju radost što kao poglavar sestrinske nam Crkve i episkop Rima posjećujete našu zemlju. Donosite nam blagoslov Rimske katedre, jedne od najdrevnijih i najslavnijih Crkava. Donosite nam blagoslov svetih rimskih mučenika postradalih u Koloseumu i širom antičkog Rima, čija je krv postala sjeme iz kojeg su iznikli mnogi hrišćani.

Hrišćani ove zemlje zajedno sa hrišćanima čitavog svijeta s radošću primaju autentične svjedoke Jevanđelja, a imali smo više prilika da se uvjerimo da ste Vi jedan od njih. Vi svjedočite da savremeni čovjek koji je obremenjen iskušenjima našeg doba čezne za slobodom i ljubavlju koje su duboko pohranjene upravo u riznici Crkve Hristove. Na nama je odgovornost hoćemo li ih otuda pružiti svijetu ili pak stajati tvrdo na crkvenim vratima ne puštajući da im iko priđe, a time i sebe lišiti njihove blagotvornosti. Crkvi su neophodni proroci – osvjedočeni ljudi puni Duha Svetoga, koji će hrabro ukazivati na nedostatke i upućivati na Istinu. Zato sa radošću i odobravanjem pratimo svaki Vaš poduhvat u kojem se postavljate proročki u odnosu na svijet i još više u odnosu na samu Crkvu.

Kao što znate mi smo, hvala Bogu, prije ravno dvadeset godina izašli iz poslednjeg rata (a nijedan prijašnji nije nas mimoišao ostavivši duboke i neiscjeljene rane), ali još uvijek pričamo o njemu kao da se juče završio. Razumljivo, jer rat donosi nesreću, ubistva, svireposti i to uvijek onih najmanjih i najnedužnijih ljudi, a ubica i žrtva ima na svim stranama. Međutim, nas djecu Crkve Božije posebno treba da brine a i sramoti činjenica da su kod nas hrišćani ubijali i hrišćane i nehrišćane pa je stoga ova zemlja još od Drugog svjetskog rat puna grobova, jama, porušenih crkava i manastira.

Naš veliki književnik i nobelovac Ivo Andrić na početku prošloga vijeka izrekao je strašnu karakteristiku ove zemlje: „Bosna je zemlja mržnje i straha“. Jer je kako kaže: Činjenica da u Bosni i Hercegovini ima više ljudi koji su spremni da u nastupima nesvjesne mržnje, raznim povodima i pod raznim izgovorima ubijaju ili budu ubijeni nego u drugim po ljudstvu i prostranstvu mnogo većim slovenskim i neslovenskim zemljama.

S druge strane, istina je i to da kada prestane zveket oružja i zamuknu ratni pokliči mi nastavljamo da živimo u miru poštujući jedni druge. U toj neobjašnjivoj stvarnosti Bosna i Hercegovina može biti čudesno lijepa i gotovo neopisiva zemlja. Zaista, mnogo toga divnog i originalno bosansko-hercegovačkog nastalo je upravo prožimanjem različitih kultura, religija i naroda koji ovdje žive. Međutim, taj uzajamni suživot u miru i poštovanju posle ovog poslednjeg rata još nismo sasvim postigli, i baš u tome očekujemo i Vašu pomoć. Želimo da nas utvrdite u našem uvjerenju da se čovjeka dostojni odnosi između različitih nacija i vjera moraju zasnivati na uzajamnom poštovanju i iskrenom saosjećanju. Da moramo uložiti dodatni napor da razvijemo osjećanja povjerenja, simpatije i naklonosti. I konačno, da zajednički život može postojati samo u Istini.

Želeći Vam iskrenu dobrodošlicu volio bih da se potrudimo da sa ljubavlju svi zajedno sagledamo ovu mnogonapaćenu zemlju ne samo onakvom kakva trenutno jeste, nego onakvom kakvom bi ona uz Božji blagoslov, Vašu i našu pomoć sutra mogla biti.

EN

Your Holiness,

Allow me, as the Bishop of the Orthodox Church, to welcome you with the Evangelical greeting - "Blessed is he who comes in the name of the Lord!" You came to Bosnia and Herzegovina and its capital city of Sarajevo because you wish to give your support to a suffering and tortured country which would like to straighten up again and find its human face. Sarajevo where you are today and Mostar in which we expect you are the cities that remind of Jerusalem as they are places of suffering, and any real suffering is the announcement of the Resurrection. Therefore, your visit is an encouragement and comfort above all tothe Catholics of Bosnia and Herzegovina to whom you arrive astheirarch-shepherd. We the Orthodox Christians at this encounter with you do not feel less joy while you as the Head of our sister Church and Bishop of Rome are visiting our country. Bring us the blessing of the Roman Chair which is one of the most ancient and famous Churches. Bring us the blessing of the holy Roman martyrs who died in the Coliseumand across the ancient Rome, whose blood became the seed from which have sprouted many Christians.

Christians of this country, together with Christians all over the world, receive with joy the authentic witnesses of the Gospel, and we had many opportunities to get convinced that you are one of them. You testify that contemporary man,while under burden of temptations of our time, longs for freedom and love that are deeply stored in the treasury of the Church of Christ. It is our responsibility to provide the world with this treasure or stand hard on the church door not letting anyone approach it, and in this way to deprive alsoourselvesof its graces. The Church needs prophets – convinced persons full of the Holy Spirit, who will boldly point out imperfections and lead to the truth. Therefore, with joy and approval we follow your every undertaking in which you act as a prophet in relation toward the world and even more so in relation to the Church itself.

As you know, thank God, just twenty years ago we came out of the last war (and no previous has passed us by, leaving deep and unhealed wounds), but we still talk about itas ifit ended only yesterday. This is understandable, because war brings disaster, murders, cruelties, always to smallest and most innocent people, while there are murderers and victims at all sides. However,we as children of God's Church should particularly be concerned and ashamed of the fact that in our country, Christians killed Christians and non-Christians, and therefore this country since the World War II is full of graves, pits, destroyed churches and monasteries.

Our great writer and Nobel Prize winner Ivo Andrić, at the beginning of the last century,expressed the terrible characteristic of this country: "Bosnia is a land of hatred and fear." He explainsit in following way: "The fact is that in Bosnia and Herzegovina there are more people who are willing to kill or be killed,in the acts of unconscious hatred, for various reasons and under various excuses, than in other Slavic or non-Slavic countries, much bigger by population or by surface”.

On the other hand, it is also true that when the clash of arms and the war cries are silenced, we continue to live in peace, respecting each other. In this unexplainable reality Bosnia and Herzegovina can be amazingly beautiful and almost indescribable country. Indeed, much of beautiful and original of Bosnia and Herzegovina was created exactly in the intertwining of different cultures, religions and peoples who live here. However, we have not yet fully achieved the mutual co-existence in peace and respect after the last war, and in that we expect your help. We would like you to affirm us in our conviction that people'sworthy relations between different nations and religions must be based on mutual respect and sincere sympathy. That we need to invest new efforts in developing feelings of trust, sympathy and affection. And finally, that coexistence can exist only in the Truth.

Wishing you a warm welcome I would like all of us to make together an effort with love,to see this tortured country not only the way it currently looks, but as it could be tomorrow with the blessing of God, Your and our help.

IT

Sua Santità,

consentitemi, come Vescovo della Chiesa ortodossa di salutarVi con il saluto evangelico: „Benedetto colui che viene nel nome del Signore“. Siete venuto in Bosnia ed Erzegovina e nella sua capitale Sarajevo, perché volete offrire sostegno ad una terra sofferente e martoriata affinché possa di nuovo rialzarsi e ritrovare il suo volto umano. Sarajevo, dove siete oggi e Mostar in cui vi aspettiamo, sono città che ricordano Gerusalemme, nel senso che sono luoghi di sofferenza, ma un'autentica sofferenza è annuncio della Resurrezione. Pertanto, la Vostra visita è un grande incoraggiamento e conforto soprattutto per i cattolici della Bosnia ed Erzegovina a cui fate visita come Pastore. Anche noi Cristiani ortodossi, in questo incontro con Voi, proviamo una gioia simile per il fatto che come capo della nostra Chiesa sorella e Vescovo di Roma visitate il nostro paese. Ci doni la benedizione della Cattedra di Roma, una delle più antiche e famose Chiese. Ci impartisca la benedizione dei santi martiri romani caduti nel Colosseo ed in tutta l’antica Roma, il cui sangue è diventato il seme che ha generato tanti cristiani.

I cristiani di questo paese, insieme ai cristiani di tutto il mondo, con gioia accolgono gli autentici testimoni del Vangelo, e noi abbiamo avuto varie opportunità per renderci conto che Voi siete uno di loro. Voi date testimonianza che l’uomo contemporaneo, gravato dalle tentazioni e prove del nostro tempo, anela alla libertà e all’amore che sono profondamente custodite proprio nel tesoro della Chiesa di Cristo. È nostra la responsabilità di offrire queste al mondo, oppure restare induriti sulle proprie posizioni tenendo chiuse le porte della Chiesa, non permettendo a nessuno di entrarvi e privando noi stessi dei benefici provenienti dalla libertà e dall’amore. Alla Chiesa sono essenziali i profeti - persone idonee e piene di Spirito Santo -, i quali, coraggiosamente, additano le deficienze e orientano alla Verità. Quindi con gioia e assenso seguiamo ogni vostra iniziativa in cui agite come profeta in relazione al mondo e, ancora di più, in relazione alla Chiesa stessa.

Come sapete, prima di 20 anni, grazie a Dio, siamo usciti dall'ultima guerra (ma anche le guerre precedenti non ci hanno eluso lasciando ferite profonde e non guarite), ed ancora oggi ne parliamo come se fosse finita ieri. Ciò è comprensibile perché la guerra porta con se disgrazie, omicidi, trattamenti crudeli sempre sui più piccoli e sui più innocenti; assassini e vittime si verificano tra tutte le parti in conflitto. Tuttavia noi, figli della Chiesa di Dio, in particolare, dovremmo essere preoccupati e pieni di vergogna per il fatto che, nel nostro Paese, i cristiani hanno ucciso cristiani e non cristiani; perciò questo paese, dalla fine della Seconda guerra mondiale, è pieno di tombe, grotte, chiese e monasteri in macerie.
Il nostro grande scrittore e premio Nobel Ivo Andrić, all'inizio del secolo scorso, ha descritto una terribile caratteristica di questo Paese: "La Bosnia è una terra di odio e paura". Continuando affermava: “è un realtà che in Bosnia ed Erzegovina ci siano più persone disposte ad uccidere ed a essere uccise, in atteggiamento di odio inconscio per vari motivi e con vari pretesti, rispetto ad ogni altro paese, slavo e non, sia esso più vasto per estensione o per popolazione”.

D’altra parte, è altrettanto vero che quando si arresta il fragore delle armi e le grida di guerra, noi continuiamo a vivere in pace e nel rispetto reciproco. In questa realtà inspiegabile, la Bosnia ed Erzegovina può essere incredibilmente bella e un’indescrivibile terra. In effetti, ciò che di più bello ed originale si è creato in Bosnia ed Erzegovina è proprio frutto dell’intreccio delle diverse culture, religioni e popoli che vivono qui. Tuttavia, la reciproca convivenza pacifica ed il rispetto, dopo l'ultima guerra, non si è ancora pienamente compiuto: proprio in questo senso, attendiamo il Vostro aiuto. Desideriamo che Voi ci confermate che le relazioni tra nazioni e religioni diverse, per essere dignitose ed umane, devono basarsi sul rispetto reciproco e su una comprensione sincera; che noi abbiamo bisogno di fare ulteriori sforzi per sviluppare sentimenti di fiducia, comprensione e di affetto. Ed, infine, che la convivenza può sussistere solo nella Verità.

Indirizzando alla Vostra persona un sincero benvenuto, desidero invitare a sforzarci tutti insieme, con amore, a guardare questa terra sofferente non solo come appare, momentaneamente oggi, ma come potrebbe essere, domani, con la benedizione di Dio e con il Vostro e il nostro aiuto.
 

Susret i radionica za djecu i krizmanike župe Uzašašća Gospodinova Novi Travnik.

Potkraj,  Uto, 22. Lip. 2021.

Susret i radionica za djecu i krizmanike župe Uzašašća Gospodinova Novi Travnik.

Susret je započeo Misnim slavljem koje je predslavio vlč. Marcel Tunjić, župni vikar, a prigodnu homiliju izrekao je vlč. Marko Majstorović, župnik u župi Uzašašća Gospodinova Novi Travnik

Trio Senso nastupio na Napretkovim lipanjskim danima kulture u Bugojnu

Bugojno,  Uto, 22. Lip. 2021.

Trio Senso nastupio na Napretkovim lipanjskim danima kulture u Bugojnu

Otvorena je likovna izložba Denisa Haračića, predstavljena prva zbirka poezije na Breilleovu pismu “Moj haiku”autora Zdenka Antunovića i koncert klasične glazbe u izvođenju tria “Senso”

Prijavi se na Offline avanturu!

Sarajevo,  Uto, 22. Lip. 2021.

Prijavi se na Offline avanturu!

Na kamp se mogu prijaviti učenici od 7. do 9. razreda, a prijave su otvorene do 28. lipnja

Produžene prijave za interetnički kamp za mlade - “Gradimo mostove”

Sarajevo,  Uto, 22. Lip. 2021.

Produžene prijave za interetnički kamp za mlade - “Gradimo mostove”

Svi zainteresirani mladi, uzrasta od 15 do 20 godina, mogu se prijaviti putem online obrasca najkasnije do srijede, 23. lipnja