Govor pape Franje na ekumenskom i međureligijskom susretu (HR, EN, IT, DE, FR, ES, PT)


Sarajevo,  Sub, 06. Lipanj 2015.

Tijekom ekumenskog i međureligijskog susreta u Franjevačkom međunarodnom studentskom centru u Sarajevu, 6. lipnja 2015., na kojem su sudjelovali: nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić, resu-l-ulema Husein ef. Kavazović, episkop zahumsko-hercegovački i primorski Grigorije i predsjednik Jevrejske zajednice u BiH Jakob Finci, Sveti Otac papa Franjo obratio se sljedećim riječima:

Papa Franjo

Papa Franjo

Gospodine Kardinale,
Poštovani predstavnici vjerskih zajednica,
Dragi prijatelji,

drago mi je što mogu sudjelovati na ovome susretu, koji ujedinjuje predstavnike vjerskih zajednica prisutnih u Bosni i Hercegovini. Srdačno pozdravljam svakoga od vas, kao i vaše zajednice, zahvaljujući posebno na lijepim pozdravima i mislima koje ste izrekli.

Današnji je susret znak zajedničke želje za bratskim zajedništvom i mirom. On očituje svjedočanstvo prijateljstva koje gradite već godinama i živite ga u svakodnevnom suživotu i suradnji. Vaša prisutnost ovdje već je jedna “poruka” dijaloga kojega svi tražimo i kojega se trudimo izgrađivati.

Htio bih se posebno prisjetiti 1997. godine kada je, kao plod ove želje za susretom i pomirenjem, osnovano lokalno Vijeće za međureligijski dijalog koje okuplja muslimane, židove i kršćane. Veselim se zbog uloge koju Vijeće vrši u promicanju različitih vidova dijaloga, prije svega koordinacijom zajedničkih inicijativa i susreta s državnim vlastima. Vaš je rad na ovim prostorima veoma dragocjen, a osobito u Sarajevu, raskrižju naroda i kultura, gdje je različitost, s jedne strane, veliko bogatstvo koje je omogućilo društveni, kulturni i duhovni razvoj ove zemlje, a s druge je pak strane bila motivom žalosnih podjela i krvavih ratova.

Osnivanje Vijeća za Međureligijski dijalog nije bio tek puki slučaj baš kao i druge hvalevrijedne inicijative na ekumenskom i međureligijskom polju. Sve su se one pokrenule po završetku rata, kao odgovor na nužnost pomirenja i kao potreba za obnavljanjem ratom razorenoga društva. Međureligijski je dijalog, zapravo, ovdje kao i u svakome dijelu svijeta, neophodan uvjet za mir te je kao takav obveza svih vjernika (usp. Apostolska pobudnica Radost evanđelja, 250).

Međureligijski je dijalog, osim razmatranja o velikim temama vjere, prije svega razgovor o «ljudskome životu» (cit. dj). U njemu se dijeli životna svakodnevica u svoj svojoj konkretnosti, s radostima i žalostima, naporima i nadama; njime se preuzimaju zajedničke odgovornosti; njime se ostvaruje bolja budućnost za sve. Njime se uči kako zajedno živjeti, upoznati se i prihvatiti se u svojim različitostima, slobodno, prema onomu što svatko od nas jest. U dijalogu se prepoznaje i razvija određeno duhovno zajedništvo koje ujedinjuje i pomaže promicati moralne vrijednosti, pravdu, slobodu i mir. Dijalog je, napokon, škola čovječnosti i čimbenik jedinstva koji pomaže graditi društvo utemeljeno na toleranciji i uzajamnom poštovanju.

Zbog toga se međureligijski dijalog ne može ograničiti samo na pojedince, na predstavnike -odgovorne vjerskih zajednica, nego bi se trebao proširiti koliko je više moguće na sve vjernike, uključujući različita područja građanskoga društva. U tom smislu posebnu pažnju zaslužuju mladi koji su pozvani graditi budućnost ove zemlje. Konačno, uvijek je korisno podsjetiti kako dijalog, da bi bio učinkovit i autentičan, pretpostavlja izgrađeni identitet: bez oblikovanog identiteta, dijalog je beskoristan i štetan. Ovo govorim misleći na mlade, ali to važi za sve.

Zaista cijenim sve ono što ste do sada učinili i potičem vas u vašemu nastojanju oko izgradnje mira, čiji ste prvi čuvari ovdje u Bosni i Hercegovini kao vjerski vođe, upravo vi. Jamčim vam da će Katolička Crkva nastaviti pružati svoju punu potporu i osigurati biti potpuno na raspolaganju.

Svi smo svjesni da je pred nama za prijeći još dugi put. No, ne dopustimo se obeshrabriti zbog poteškoća i nastavimo ustrajno koračati putem oprosta i pomirenja. Dok stvaramo pravedno sjećanje na prošlost, koja nas može poučiti, izbjegavajmo samosažalijevanja i uzajamna optuživanja te se prepustimo da nas Bog očisti, onaj koji nam daruje sadašnjost i budućnost: On je naša budućnost, On je krajnji izvor mira.

Ovaj grad, koji je u nedavnoj prošlosti, nažalost, postao simbol rata i razaranja, danas, sa svojom raznolikošću naroda, kultura i vjera, može iznova postati znak jedinstva, mjesto u kojemu različitost ne bi predstavljala prijetnju, nego bogatstvo i priliku za zajedničkim rastom. U svijetu koji je nažalost još uvijek razdiran sukobima, ova zemlja može postati porukom: potvrditi kako je moguće živjeti jedan pored drugoga, u različitosti, ali u zajedničkom čovjekoljublju, gradeći zajedno budućnost u bratstvu i miru.

Zahvalan sam svima vama na vašoj prisutnosti i za molitve koje dobrotom prikazujete za moju službu. S moje strane, jamčim vam da ću također moliti za vas. Neka nas sve Gospodin blagoslovi.


Molitva 

Svemogući vječni Bože,
Oče milosrdni i dobri;
Stvoritelju neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga;
Bože Abrahamov, Izakov i Jakovljev,
Kralju i Gospodine prošlosti, sadašnjosti i budućnosti;
jedini suče svega svij eta,
koji nagrađuješ vječnom slavom svoje vjerne!
Mi, potomci Abrahamovi po vjeri u Tebe, jednoga Boga,
židovi, kršćani i muslimani
ponizno stojimo pred Tobom
i s pouzdanjem Te molimo
za ovu zemlju, Bosnu i Hercegovinu,
za muškarce i žene, vjernike različitih vjera, naroda i kultura
da uzmognu živjeti u miru i skladu.
Molimo Te, Oče, da se to bude
u svim krajevima svijeta!
U svakome od nas ojačaj vjeru i nadu,
uzajamno poštovanje i iskrenu ljubav
prema svoj našoj braći i sestrama.
Učini da se odvažno trudimo
graditi socijalnu pravdu,
da budemo ljudi dobre volje,
puni uzajamnoga razumijevanja i oprosta,
strpljivi radnici dijaloga i mira.
Neka sve naše misli, riječi i djela
budu u skladu s Tvojom svetom voljom.
Neka sve bude na Tvoju čast i slavu i za naše spasenje.
Tebi neka je vječna slava i hvala, Bože naš!
Amen.
 

EN

 
Your Eminence,
Distinguished Religious Authorities,
Dear Friends,
 
I am pleased to take part in this meeting, which brings together representatives of Bosnia and Herzegovina’s religious confessions. I offer cordial greetings to each one of you and to your communities, and I thank each of those who offered the kind words and we have just heard.
Today’s meeting is a sign of our shared desire for fraternity and peace; it is a testimony to the friendship and cooperation that has been developing over the years and which you already experience daily. To be present here today is already a “message” of that dialogue which everyone seeks and strives for.
 
I wish especially to recall one of the fruits of this desire for encounter and reconciliation, namely, the establishment in 1997 of a local Council for Interreligious Dialogue, which brings together Muslims, Christians and Jews. I am pleased by the work which this Council does to promote dialogue, coordinate common initiatives and develop relations with State Authorities. Your work in this region is immensely important, particularly in Sarajevo, which stands as the crossroads of peoples and cultures. Here, on the one hand, diversity constitutes a great resource which has contributed to the social, cultural and spiritual development of this region, while, on the other, it has also been the cause of painful rifts and bloody wars.
 
It is not by chance that the birth of the Council for Interreligious Dialogue and other valuable initiatives in the area of interreligious and ecumenical work came about at the end of the war, in response to the need for reconciliation and rebuilding a society torn apart by conflict. Interreligious dialogue here, as in every part of the world, is an indispensible condition for peace, and for this reason is a duty for all believers (cf. Evangelii Gaudium, 250).
 
Interreligious dialogue, before being a discussion of the main themes of faith, is a “conversation about human existence” (ibid.). This conversation shares the experiences of daily life in all its concreteness, with its joys and sufferings, its struggles and hopes; it takes on shared responsibilities; it plans a better future for all. We learn to live together, respecting each other’s differences freely; we know and accept one another’s identity. Through dialogue, a spirit of fraternity is recognized and developed, which unites and favours the promotion of moral values, justice, freedom and peace. Dialogue is a school of humanity and a builder of unity, which helps to build a society founded on tolerance and mutual respect.
 
For this reason, interreligious dialogue cannot be limited merely to the few, to leaders of religious communities, but must also extend as far as possible to all believers, engaging the different sectors of civil society. Particular attention must be paid to young men and women who are called to build the future of this country. It is always worth remembering, however, that for dialogue to be authentic and effective, it presupposes a solid identity: without an established identity, dialogue is of no use or even harmful. I say this with the young in mind, but it applies to everyone.
 
I sincerely appreciate all that you have managed to accomplish up to this point and I encourage each of you in your efforts for the cause of peace of which you, as religious leaders, are the first guardians here in Bosnia and Herzegovina. I assure you that the Catholic Church will continue to offer her full support and willingness to help.
We are all aware that there is a long way yet to go. Let us not be discouraged, however, by the difficulties, but rather continue with perseverance along the way of forgiveness and reconciliation. While we seek to recall the past with honesty, thereby learning the lessons of history, we must also avoid lamentation and recrimination, letting ourselves instead be purified by God who gives us the present and the future: he is our future, he is the ultimate source of peace.
 
This city, which in the recent past sadly became a symbol of war and destruction, today, with its variety of peoples, cultures and religions, can become again a sign of unity, a place in which diversity does not represent a threat but rather a resource, an opportunity to grow together. In a world unfortunately rent by conflicts, this land can become a message: attesting that it is possible to live together side by side, in diversity but rooted in a common humanity, building together a future of peace and brotherhood.
 
I am grateful to you all for your presence and for the prayers which you will, of your goodness, offer for my ministry. For my part, I assure you that I will pray for you. May the Lord bless us all.
 

PRAYER

 
Almighty and eternal God,
good and merciful Father;
Creator of heaven and earth, of all that is visible and invisible;
God of Abraham, God of Isaac, God of Jacob,
King and Lord of the past, of the present and of the future;
sole judge of every man and woman,
who reward your faithful with eternal glory!
We, the descendents of Abraham according to our faith in you, the one God,
Jews, Christians and Muslims,
humbly stand before you
and with trust we pray to you
for this country, Bosnia and Herzegovina,
that men and women, followers of different religions, nations and cultures
may live here in peace and harmony.
We pray to you, O Father,
that it may be so in every country of the world!
Strengthen in each of us faith and hope,
mutual respect and sincere love
for all of our brothers and sisters.
Grant that we may dedicate ourselves
courageously to building a just society,
to being men and women of good will,
filled with mutual understanding and forgiveness,
patient artisans of dialogue and peace.
May each of our thoughts, words and actions
be in harmony with your holy will.
May everything be to your glory and honour and for our salvation.
Praise and eternal glory to you, our God!
Amen.
 

IT

 
Signor Cardinale, Illustri Autorità religiose, Cari amici,
 
sono lieto di partecipare a questo incontro, che riunisce i rappresentanti delle confessioni religiose presenti in Bosnia ed Erzegovina. Rivolgo un cordiale saluto a ciascuno di voi e alle vostre comunità, e ringrazio in particolare per le cortesi espressioni e le riflessioni che sono state proposte.
 
L’incontro di oggi è segno di un comune desiderio di fraternità e di pace; esso dà testimonianza di un’amicizia che state costruendo negli anni e che già vivete nella quotidiana convivenza e collaborazione. Essere qui è già un “messaggio” di quel dialogo che tutti cerchiamo e per il quale lavoriamo.
 
Vorrei specialmente ricordare, quale frutto di questo desiderio d’incontro e di riconciliazione, l’istituzione, nel 1997, del locale Consiglio per il Dialogo Interreligioso, che raduna musulmani, cristiani ed ebrei. Mi rallegro per l’opera che il Consiglio sta svolgendo con la promozione di diverse attività di dialogo, il coordinamento di iniziative comuni e il confronto con le Autorità statali. Il vostro lavoro è molto prezioso in questa regione, e a Sarajevo in particolare, crocevia di popoli e di culture, dove la diversità, se da un lato costituisce una grande risorsa che ha permesso lo sviluppo sociale, culturale e spirituale di questa regione, dall’altro è stata motivo di dol orose lacerazioni e sanguinose guerre.
 
Non è un caso che la nascita del Consiglio per il Dialogo Interreligioso e le altre apprezzabili iniziative in campo interreligioso ed ecumenico siano avvenute alla fine della guerra, come una risposta all’esigenza di riconciliazione e di fronte alla necessità di ricostruire una società dilaniata dal conflitto. Il dialogo interreligioso, infatti, qui come in ogni parte del mondo, è una condizione imprescindibile per la pace, e per questo è un dovere per tutti i credenti (cfr Esort. ap. Evangelii gaudium, 250).
 
Il dialogo interreligioso, prima ancora di essere discussione sui grandi temi della fede, è una «conversazione sulla vita umana» (ibid.). In esso si condivide la quotidianità dell’esistenza, nella sua concretezza, con le gioie e i dolori, le fatiche e le speranze; si assumono responsabilità comuni; si progetta un futuro migliore per tutti. Si impara a vivere insieme, a conoscersi e ad accettarsi nelle rispettive diversità, liberamente, per quello che si è. Nel dialogo si riconosce e si sviluppa una comunanza spirituale, che unifica e aiuta a promuovere i valori morali, la giustizia, la libertà e la pace. Il dialogo è una scuola di umanità e un fattore di unità, che aiuta a costruire una società fondata sulla tolleranza e il mutuo rispetto.
 
Per questo motivo, il dialogo interreligioso non può limitarsi solo a pochi, ai soli responsabili delle comunità religiose, ma dovrebbe estendersi quanto più è possibile a tutti i credenti, coinvolgendo le diverse sfere della società civile. E un’attenzione particolare meritano in tal senso i giovani, chiamati a costruire il futuro di questo Paese. Tuttavia, è sempre bene ricordare che il dialogo, per essere autentico ed efficace, presuppone una identità formata: senza identità formata, il dialogo è inutile o dannoso. Questo lo dico pensando ai giovani, ma vale per tutti.
 
Apprezzo sinceramente quanto avete fatto sino ad ora e vi incoraggio in questo vostro impegno per la causa della pace, della quale voi, come leader religiosi, siete i primi custodi qui in Bosnia ed Erzegovina. Vi assicuro che la Chiesa Cattolica continuerà a dare il suo pieno appoggio e ad assicurare la sua completa disponibilità.
 
Siamo tutti consapevoli che c’è ancora tanta strada da percorrere. Non lasciamoci, però, scoraggiare dalle difficoltà e continuiamo con perseveranza nel cammino del perdono e della riconciliazione. Mentre facciamo giusta memoria del passato, anche per imparare le lezioni della storia, evitiamo i rimpianti e le recriminazioni, ma lasciamoci purificare da Dio, che ci dona il presente e il futuro: Lui è il nostro futuro, Lui è la fonte ultima della pace.
 
Questa città, che nel recente passato è tristemente diventata un simbolo della guerra e delle sue distruzioni, oggi, con la sua varietà di popoli, culture e religioni, può diventare nuovamente segno di unità, luogo in cui la diversità non rappresenti una minaccia, ma una ricchezza e un’opportunità per crescere insieme. In un mondo purtroppo ancora lacerato da conflitti, questa terra può diventare un messaggio: attestare che è possibile vivere uno accanto all’altro, nella diversità ma nella comune umanità, costruendo insieme un futuro di pace e di fratellanza.
 
Sono grato a tutti voi per la vostra presenza e per le preghiere che avrete la bontà di offrire per il mio servizio. Da parte mia, vi assicuro che pregherò altrettanto per voi. Il Signore ci benedica tutti.
 

PREGHIERA

 
Dio Onnipotente ed eterno,
Padre buono e misericordioso;
Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili;
Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe,
Re e Signore del passato, del presente e del futuro;
unico giudice di tutti gli uomini,
che ricompensi con la gloria eterna i tuoi fedeli!
Noi, discendenti di Abramo secondo la fede in Te, unico Dio,
ebrei, cristiani e musulmani,
umilmente siamo davanti a Te
e con fiducia Ti preghiamo
per questo Paese, la Bosnia ed Erzegovina,
affinché possano abitarvi in pace e armonia
uomini e donne credenti di diverse religioni, nazioni e culture.
Ti preghiamo, o Padre, perché ciò avvenga
in tutti i Paesi del mondo!
In ognuno di noi rafforza la fede e la speranza,
il rispetto reciproco e l’amore sincero
per tutti i nostri fratelli e sorelle.
Fa’ che, con coraggio, ci impegniamo
a costruire la giustizia sociale,
ad essere uomini di buona volontà,
pieni di comprensione reciproca e di perdono,
pazienti artigiani di dialogo e di pace.
Tutti i nostri pensieri, le parole e le opere
siano in armonia con la Tua santa volontà.
Tutto sia per Tuo onore e Tua gloria e per la nostra salvezza.
Lode e gloria eterna a Te, nostro Dio!
Amen.
 

DE

 
Herr Kardinal,
verehrte Vorsteher der Religionsgemeinschaften,
liebe Freunde,
 
es ist für mich eine Freude, an dieser Begegnung teilzunehmen, welche die Vertreter der in Bosnien und Herzegowina anwesenden religiösen Bekenntnisse versammelt. Ich richte einen herzlichen Gruß an jeden von Ihnen und an Ihre Gemeinschaften, und ich danke besonders für die freundlichen Worte und Überlegungen, die vorgetragen wurden.
 
Die heutige Begegnung ist Zeichen eines gemeinsamen Wunsches nach Brüderlichkeit und Frieden; sie bezeugt eine Freundschaft, die Sie im Laufe der Jahre aufbauen und im täglichen Zusammenleben und -arbeiten schon praktizieren. Hier zu sein ist bereits eine „Botschaft“ jenes Dialogs, den wir alle suchen und für den wir arbeiten.
 
Als Frucht dieser Sehnsucht nach Begegnung und Versöhnung möchte ich besonders die 1997 erfolgte Gründung des hiesigen Rates für den Interreligiösen Dialog erwähnen, der Muslime, Christen und Juden zusammenführt. Ich freue mich über die Arbeit, die der Rat mit der Förderung verschiedener Dialog-Veranstaltungen, der Koordinierung gemeinsamer Initiativen und des Gesprächs mit den staatlichen Verantwortungsträgern entfaltet. Ihre Arbeit ist sehr wertvoll in dieser Region und besonders in Sarajevo, einem Schnittpunkt von Völkern und Kulturen, wo die Verschiedenheit einerseits eine große Chance darstellt, durch die die soziale, kulturelle und spirituelle Entwicklung in dieser Gegend ermöglicht wurde, die andererseits aber auch Ursache schmerzlichen Auseinanderbrechens und blutiger Kriege gewesen ist.
 
Es ist kein Zufall, dass die Errichtung des Rates für den Interreligiösen Dialog und die anderen schätzenswerten Initiativen auf interreligiösem und ökumenischem Gebiet am Ende des Krieges stattgefunden haben, gleichsam als Antwort auf das Bedürfnis nach Versöhnung und angesichts der Notwendigkeit, eine vom Konflikt zerrissene Gesellschaft wieder aufzubauen. Der interreligiöse Dialog ist nämlich hier wie überall auf der Welt eine unumgängliche Voraussetzung für den Frieden und darum eine Pflicht für alle Gläubigen (vgl. Apostolisches Schreiben Evangelii gaudium, 250).
 
Mehr noch als eine Diskussion über die großen Themen des Glaubens ist der interreligiöse Dialog zuallererst ein „Dialog des Lebens“ (ebd). In ihm teilt man den Alltag des Daseins in seiner Konkretheit, mit den Freuden und den Leiden, den Mühen und den Hoffnungen; man übernimmt gemeinsame Verantwortungen; man plant eine bessere Zukunft für alle. Man lernt zusammenzuleben, man lernt sich gegenseitig kennen und lernt, einander in aller Freiheit so zu akzeptieren, wie man ist, in den jeweiligen Unterschiedlichkeiten. Im Dialog erkennt und entwickelt man eine spirituelle Gemeinsamkeit, die eint und die hilft, die sittlichen Werte, die Gerechtigkeit, die Freiheit und den Frieden zu fördern. Der Dialog ist eine Schule der Menschlichkeit und ein Erzeuger von Einheit, der hilft, eine auf Toleranz und gegenseitige Achtung gegründete Gesellschaft aufzubauen.
 
Aus diesem Grund darf der interreligiöse Dialog sich nicht nur auf einige wenige, d. h. allein auf die Verantwortlichen der religiösen Gemeinschaften beschränken, sondern müsste so weit wie möglich auf alle Gläubigen ausgeweitet werden und so die verschiedenen Bereiche der Zivilgesellschaft einbeziehen. Eine besondere Aufmerksamkeit verdienen in diesem Sinn die Jugendlichen, die berufen sind, die Zukunft dieses Landes aufzubauen. Dennoch ist es immer gut, sich daran zu erinnern, dass der Dialog, um echt und wirksam zu sein, eine ausgebildete Identität voraussetzt: Ohne eine ausgebildete Identität ist der Dialog nutzlos und schädlich. Das sage ich im Gedanken an die Jugendlichen, es gilt aber für alle.
 
Ich schätze aufrichtig, was Sie bis jetzt getan haben, und ich mache Ihnen Mut für diesen Ihren Einsatz für die Sache des Friedens, dessen erste Hüter Sie als die religiösen Leader hier in Bosnien und Herzegowina sind. Ich versichere Sie, dass die katholische Kirche weiterhin ihre volle Unterstützung gewähren und ihre ganze Verfügbarkeit bereitstellen wird.
 
Wir alle sind uns bewusst, dass noch eine weite Strecke zurückzulegen ist. Lassen wir uns jedoch nicht durch die Schwierigkeiten entmutigen und setzen wir den Weg der Vergebung und der Versöhnung mit Ausdauer fort. Während wir zu Recht der Vergangenheit gedenken - auch um aus der Geschichte zu lernen -, wollen wir vermeiden, sie zu beweinen und uns gegenseitig zu beschuldigen, sondern lassen wir uns läutern von Gott, der uns die Gegenwart und die Zukunft schenkt: Er ist unsere Zukunft, er ist die letzte Quelle des Friedens.
 
Diese Stadt, die in der jüngsten Vergangenheit auf traurige Weise zu einem Symbol des Krieges und seiner Zerstörungen geworden ist, kann heute mit ihrer Vielfalt an Völkern, Kulturen und Religionen wieder ein Zeichen der Einheit werden, ein Ort, in dem die Verschiedenheit nicht eine Bedrohung darstellt, sondern einen Reichtum und eine Gelegenheit, miteinander zu wachsen. In einer leider noch von Konflikten zerrissenen Welt kann dieses Land zu einer Botschaft werden: Es kann bezeugen, dass es möglich ist, Seite an Seite zusammenzuleben - in der Unterschiedlichkeit, doch im gemeinsamen Menschsein - und zusammen eine Zukunft des Friedens und der Brüderlichkeit aufzubauen.
 
Ich bin Ihnen allen dankbar für Ihre Anwesenheit und für die Gebete, die Sie freundlicherweise für meinen Dienst verrichten werden. Meinerseits versichere ich Ihnen, dass ich ebenso für Sie beten werde. Der Herr segne uns alle.
 

GEBET

 
Allmächtiger, ewiger Gott,
guter und barmherziger Vater;
Schöpfer des Himmels und der Erde, aller sichtbaren und unsichtbaren Dinge;
Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs,
König und Herr der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft;
einziger Richter aller Menschen,
der du deine Gläubigen mit der ewigen Herrlichkeit belohnst!
Wir, die Nachkommen Abrahams nach dem Glauben an dich, den einen Gott,
Juden, Christen und Muslime,
stehen in Demut vor dir,
und voll Vertrauen bitten wir dich
für dieses Land Bosnien und Herzegowina,
auf dass wir in Frieden und Harmonie darin leben können,
gläubige Männer und Frauen verschiedener Religionen, Nationen und Kulturen.
Wir bitten dich, o Vater, dass dies geschehe
in allen Ländern der Welt!
Stärke in jedem von uns den Glauben und die Hoffnung,
die gegenseitige Achtung und die aufrichtige Liebe
zu allen unseren Brüdern und Schwestern.
Gib, dass wir uns mutig dafür einsetzen,
die soziale Gerechtigkeit herzustellen,
Männer und Frauen guten Willens zu sein,
reich an gegenseitigem Verständnis und an Vergebung,
geduldige Erbauer von Dialog und Frieden.
All unsere Gedanken, Worte und Werke
seien in Einklang mit deinem heiligen Willen.
Alles geschehe zu deiner Ehre, zu deiner Herrlichkeit und zu unserem Heil.
Lob und Herrlichkeit in Ewigkeit dir, unserem Gott!
Amen.
 

FR

 
Monsieur le Cardinal, Illustres Autorités religieuses, Chers amis,
 
Je suis heureux de participer à cette rencontre qui rassemble les représentants des confessions religieuses présentes en Bosnie-Herzégovine. J’adresse un salut cordial à chacun de vous et à vos communautés, et je remercie en particulier pour les aimables paroles, et pour les réflexions qui ont été proposées.
 
La rencontre d’aujourd’hui est le signe d’un désir commun de fraternité et de paix ; elle donne le témoignage d’une amitié que vous construisez au fil des ans et que vous vivez déjà dans la cohabitation quotidienne et la collaboration. Être ici est déjà un « message » de ce dialogue que nous cherchons tous et auquel nous travaillons.
 
Je voudrais spécialement rappeler, comme fruit de ce désir de rencontre et de réconciliation, l’institution, en 1997, du Conseil pour le Dialogue Interreligieux local, qui rassemble musulmans, chrétiens et juifs. Je me réjouis du travail que développe le Conseil, avec la promotion de diverses activités de dialogue, la coordination d’initiatives communes, et la rencontre avec les Autorités de l’État. Votre travail est très précieux dans cette région et à Sarajevo en particulier, carrefour de peuples et de cultures, où, si la diversité constitue d’un côté une grande ressource qui a permis le développement social, culturel et spirituel de cette région, elle a, de l’autre, été la cause de douloureuses déchirures et de guerres sanglantes.
 
Ce n’est pas un hasard si la naissance du Conseil pour le Dialogue Interreligieux et les autres initiatives appréciables dans le domaine interreligieux et œcuménique ont eu lieu à la fin de la guerre, comme une réponse à l’exigence de réconciliation et face à la nécessité de reconstruire une société déchirée par le conflit. En effet, le dialogue interreligieux, ici comme en beaucoup d’endroits du monde, est une condition indispensable à la paix ; et par conséquent, il est un devoir pour tous les croyants (cf. Evangelii gaudium, n. 250).
 
Le dialogue interreligieux, avant même d’être une discussion sur les grands thèmes de la foi, est une « conversation sur la vie humaine » (ibid.). On y partage l’existence dans sa quotidienneté, dans ce qu’elle a de concret, avec les joies et les douleurs, les peines et les espérances ; on assume les responsabilités communes ; on projette un avenir meilleur pour tous. On apprend à vivre ensemble, à se connaître et à s’accepter dans les diversités respectives, librement, pour ce qu’on est. Dans le dialogue on reconnaît et on développe une communauté spirituelle, qui unifie et aide à promouvoir les valeurs morales, la justice, la liberté et la paix. Le dialogue est une école d’humanité et un facteur d’unité, qui aide à construire une société fondée sur la tolérance et le respect mutuel.
 
Pour cette raison, le dialogue interreligieux ne peut pas se limiter seulement à quelques uns, aux seuls responsables des communautés religieuses, mais il devrait s’étendre autant que possible à tous les croyants, impliquant les diverses sphères de la société civile. Et, en ce sens, les jeunes, appelés à construire l’avenir de ce pays, méritent une attention particulière. Cependant, il est toujours bon de rappeler que le dialogue, pour être authentique et efficace, suppose une identité formée : sans une identité formée, le dialogue est inutile ou nuisible. Je dis cela en pensant aux jeunes, mais cela vaut pour tous.
J’apprécie sincèrement tout ce que vous avez fait jusqu’à maintenant et je vous encourage dans votre engagement pour la cause de la paix, dont vous êtes, en tant que leader religieux, les premiers gardiens, ici en Bosnie-Herzegovine. Je vous assure que l’Église catholique continuera à donner son plein appui et à assumer son entière responsabilité.
 
Nous sommes tous conscients qu’il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Mais ne nous laissons pas décourager par les difficultés et continuons avec persévérance sur le chemin du pardon et de la réconciliation. Alors que nous faisons justement mémoire du passé, aussi pour apprendre les leçons de l’histoire, évitons les regrets et les récriminations, mais laissons-nous purifier par Dieu qui nous donne le présent et l’avenir : c’est Lui notre avenir, c’est Lui la source ultime de la paix.
 
Cette ville qui, dans un passé récent, est tristement devenue symbole de la guerre et de ses destructions, aujourd’hui, avec sa variété de peuples, de cultures et de religions, peut devenir à nouveau signe d’unité, lieu où la diversité ne représente pas une menace mais une richesse et une opportunité pour grandir ensemble. Dans un monde encore malheureusement déchiré par les conflits, cette terre peut devenir un message : attester qu’il est possible de vivre l’un à côté de l’autre, dans la diversité mais dans l’humanité commune, en construisant ensemble un avenir de paix et de fraternité.
 
Je vous suis reconnaissant à tous de votre présence et des prières que vous aurez la bonté d’offrir pour mon service. De ma part, je vous assure que je prierai en retour pour vous. Que le Seigneur nous bénisse tous.
 
PRIÈRE
 
Dieu tout-puissant et éternel,
Père bon et miséricordieux ;
Créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles ;
Dieu d’Abraham, Dieu d’Isaac, Dieu de Jacob,
Roi et Seigneur du passé, du présent et de l’avenir ;
seul juge de tous les hommes,
qui récompense tes fidèles par la joie éternelle!
Nous, descendants d’Abraham selon la foi en toi, Dieu unique,
juifs, chrétiens et musulmans,
nous sommes humblement devant toi
et nous te prions avec confiance
pour ce pays, la Bosnie-Herzegovine,
afin que puissent y habiter en paix et dans l’harmonie
les hommes et les femmes croyants de diverses religions, nations et cultures.
Nous te prions, ô Père, pour que cela advienne
dans tous les pays du monde !
Renforce en chacun de nous la foi et l’espérance,
le respect réciproque et l’amour sincère
pour tous nos frères et sœurs.
Fais qu’avec courage, nous nous engagions
à construire la justice sociale,
à être des hommes de bonne volonté,
remplis de compréhension réciproque et de pardon,
artisans patients de dialogue et de paix.
Que toutes nos pensées, nos paroles et nos œuvres,
soient en harmonie avec ta sainte volonté.
Que tout soit en ton honneur et à ta gloire, et pour notre salut.
Louange et gloire éternelle à toi, notre Dieu !
Amen.
 

ES

 
Señor Cardenal,
Ilustres autoridades religiosas,
Queridos amigos:
 
Me alegro de poder participar en este encuentro, que reúne a los representantes de las confesiones religiosas presentes en Bosnia y Herzegovina. Saludo cordialmente a cada uno de vosotros y a vuestras comunidades, y agradezco en particular sus amables palabras y las reflexiones que me han propuesto.
 
El encuentro de hoy es signo de un deseo común de fraternidad y de paz; y da fe de una amistad que se ha ido construyendo a lo largo del tiempo y que ya vivís en la convivencia y la colaboración cotidianas. Estar aquí es ya un «mensaje» de ese diálogo que todos buscamos y por el que estamos trabajando.
 
Quisiera recordar especialmente, como fruto de este deseo de encuentro y reconciliación, la institución, en 1997, del Consejo local para el Diálogo Interreligioso, que reúne a musulmanes, cristianos y judíos. Me congratulo por la obra que el Consejo está desarrollando en la promoci ón de varias actividades de diálogo, la coordinación de iniciativas comunes y las conversaciones con las Autoridades estatales. Vuestro trabajo es de gran valor para esta región, y en Sarajevo particularmente, cruce de pueblos y culturas, donde la diversidad, por un lado, constituye un gran recurso que ha permitido el desarrollo social, cultural y espiritual de esta región y, por otro, ha sido motivo de dolorosas heridas y sangrientas guerras.
 
No es casualidad que el Consejo para el Diálogo Interreligioso y las otras valiosas iniciativas en el campo interreligioso y ecuménico surgieran al final de la guerra, como una respuesta a la exigencia de reconciliación y para hacer frente a la necesidad de reconstruir una sociedad desgarrada por el conflicto armado. De hecho, el diálogo interreligioso, tanto aquí como en cualquier parte del mundo, es una condición indispensable para la paz, y por eso es un deber para todos los creyentes (cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 250).
 
El diálogo interreligioso, antes incluso de ser una discusión sobre los grandes temas de la fe, es una «conversación sobre la vida humana» (ibid.). En él se comparte el día a día de la vida concreta, en sus gozos y sus tristezas, con sus angustias y sus esperanzas; se asumen responsabilidades comunes; se proyecta un futuro mejor para todos. Se aprende a vivir juntos, a conocerse y aceptarse con las propias diferencias, libremente, por lo que cada uno es. En el diálogo se reconoce y se desarrolla una convergencia espiritual, que unifica y ayuda a promover los valores morales, la justicia, la libertad y la paz. El diálogo es una escuela de humanidad y un factor de unidad, que ayuda a construir una sociedad fundada en la tolerancia y el respeto mutuo.
 
Por este motivo, el diálogo interreligioso no puede limitarse solo a unos pocos, a los responsables de las comunidades religiosas, sino que debería extenderse en lo más posible a todos los creyentes, involucrando las distintas esferas de la sociedad civil. Y una atención particular merecen en este sentido los jóvenes, llamados a construir el futuro del País. Sin embargo, es bueno recordar que el diálogo, para que sea auténtico y eficaz, presupone una identidad formada: sin una identidad formada, el diálogo es inútil o perjudicial. Esto lo digo pensando en los jóvenes, pero vale para todos.
 
Aprecio sinceramente todo lo que habéis hecho hasta ahora y os animo en este compromiso por la causa de la paz, de la que vosotros, como líderes religiosos, sois los primeros custodios aquí en Bosnia y Herzegovina. Os aseguro que la Iglesia católica seguirá dando su pleno apoyo y asegurando su completa disponibilidad.
 
Todos somos conscientes que todavía hay mucho camino por recorrer. Pero no nos dejemos desanimar por las dificultades y continuemos con perseverancia por el camino del perdón y de la reconciliación. Al hacer justa memoria del pasado, también para aprender las lecciones de la historia, evitemos los reproches y recriminaciones; más bien, dejémonos purificar por Dios, que nos da el presente y el futuro, Él es nuestro futuro: Él es la fuente última de la paz.
 
Esta ciudad, que en los últimos tiempos se ha convertido tristemente en un símbolo de la guerra y de su devastación, hoy, con su variedad de pueblos, culturas y religiones, puede llegar a ser nuevamente signo de unidad, lugar en el que la diversidad no represente una amenaza, sino una riqueza y una oportunidad para crecer juntos. En un mundo desgraciadamente todavía herido por los conflictos, esta tierra puede convertirse en un mensaje: dar fe que es posible vivir uno junto a otro, en la diferencia pero en la humanidad común, construyendo juntos un futuro de paz y de hermandad.
 
Os doy las gracias a todos por vuestra presencia y por las oraciones que tendréis la bondad de ofrecer por mi servicio. Por mi parte, os aseguro que rezaré también por vosotros. El Señor os bendiga a todos.
 
ORACIÓN
 
Dios todopoderoso y eterno, Padre bueno y misericordioso;
Creador del cielo y de la tierra, de todas las cosas visibles e invisibles; Dios de Abrahán, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Rey y Señor del pasado, del presente y del futuro; único juez de todos los hombres, que recompensas a tus fieles con la gloria eterna. Nosotros, descendientes de Abrahán según la fe en ti, único Dios, judíos, cristianos y musulmanes, humildemente nos ponemos en tu presencia y con confianza te pedimos por este país, Bosnia y Herzegovina, para que puedan habitarlo en paz y armonía
hombres y mujeres creyentes de distintas religiones, naciones y culturas. Te pedimos, Padre, que esto mismo suceda en todos los países del mundo.
Refuerza, en cada uno de nosotros, la fe y la esperanza, el respeto recíproco y el amor sincero por todos nuestros hermanos y hermanas. Haz que, con valentía, nos comprometamos a construir la justicia social, a ser hombres de buena voluntad, llenos de comprensión recíproca y de perdón, pacientes artesanos de diálogo y de paz. Que todos nuestros pensamientos, palabras y obras estén en armonía con tu santa voluntad. Todo sea para tu honor y gloria, y para nuestra salvación. A ti sea la alabanza y la gloria, por los siglos de los siglos, Dios nuestro. Amén.
 

PT

 
Senhor Cardeal,
Ilustres Autoridades religiosas,
Queridos amigos!
 
Sinto-me feliz por participar neste encontro, que reúne os representantes das confissões religiosas presentes na Bósnia-Herzegovina. Dirijo uma cordial saudação a cada um de vós e às vossas comunidades e agradeço, em particular, as amáveis palavras de boas-vindas e as reflexões que foram propostas.
 
O encontro de hoje é sinal dum desejo comum de fraternidade e de paz; testemunha uma amizade que tendes vindo a construir ao longo dos anos e que já viveis na convivência diária e na colaboração. O facto de nos encontrarmos aqui já é uma «mensagem» daquele diálogo que todos procuramos e para o qual trabalhamos.
 
Gostaria especialmente de recordar, como fruto deste desejo de encontro e reconciliação, a instituição em 1997 do Conselho local para o Diálogo Inter-religioso, que reúne muçulmanos, cristãos e judeus. Alegro-me pela obra que o Conselho está a fazer com a promoção de diversas actividades de diálogo, a coordenação de iniciativas comuns e o confronto com as Autoridades estatais. O vosso trabalho é muito valioso nesta região e, de modo particular, aqui em Sarajevo, encruzilhada de povos e culturas, onde a diversidade, se por um lado constitui um grande recurso que permitiu o desenvolvimento social, cultural e espiritual desta região, por outro serviu de motivo para dilacerações dolorosas e guerras sangrentas.
 
Não é por acaso que o nascimento do Conselho para o Diálogo Inter-religioso e doutras apreciáveis iniciativas no campo inter-religioso e ecuménico tenha tido lugar no fim da guerra como uma resposta à exigência de reconciliação e perante a necessidade de reconstruir uma sociedade dilacerada pelo conflito. Na realidade o diálogo inter-religioso, aqui como em qualquer parte do mundo, é uma condição imprescindível para a paz e, por isso, é um dever para todos os crentes (cf. Exort. ap. Evangelii gaudium, 250).
 
Antes mesmo de se tornar um debate sobre os grandes temas da fé, o diálogo inter-religioso é uma «conversa sobre a vida humana» (Ibid, 250). Nele compartilha-se o dia-a-dia da existência, na sua vivência concreta, com as alegrias e as aflições, as canseiras e as esperanças; assumem-se responsabilidades comuns; projecta-se um futuro melhor para todos. Aprende-se a viver juntos, a conhecer-se e aceitar-se nas respectivas diferenças, livremente, por aquilo que se é. No diálogo, reconhece-se e desenvolve-se uma comunhão espiritual, que unifica e ajuda a promover os valores morais, a justiça, a liberdade e a paz. O diálogo é uma escola de humanidade e um factor de unidade, que ajuda a construir uma sociedade baseada na tolerância e no respeito mútuo.
 
Por este motivo, o diálogo inter-religioso não pode limitar-se só a alguns, apenas aos responsáveis das comunidades religiosas, mas deveria estender-se o mais possível a todos os crentes, envolvendo os diferentes sectores da sociedade civil. Neste sentido, merecem uma atenção especial os jovens, chamados a construir o futuro deste país. No entanto, é sempre bom lembrar-se de que o diálogo, para ser autêntico e eficaz, pressupõe uma identidade formada: sem identidade formada, o diálogo é inútil ou prejudicial. Digo isto a pensar nos jovens, mas vale para todos.
 
Sinceramente aprecio tudo o que fizestes até agora e encorajo-vos neste vosso compromisso com a causa da paz, da qual vós, como líderes religiosos, sois os primeiros guardiões aqui na Bósnia-Herzegovina. Asseguro-vos de que a Igreja Católica continuará a dar todo o seu apoio e a garantir a sua completa disponibilidade.
 
Todos estamos cientes de que há ainda muita estrada a percorrer. Mas não nos deixemos desencorajar pelas dificuldades, e continuemos com perseverança pelo caminho do perdão e da reconciliação. Enquanto justamente fazemos memória do passado, inclusive para aprender as lições da história, evitemos as lamúrias e as recriminações, deixando-nos antes purificar por Deus, que nos dá o presente e o futuro: Ele é o nosso futuro, Ele é a fonte última da paz.
 
Esta cidade, que no passado recente se tornara tristemente um símbolo da guerra e das suas destruições, hoje, com a sua variedade de povos, culturas e religiões, pode ser novamente sinal de unidade, lugar onde a diversidade não constitua uma ameaça, mas uma riqueza e uma oportunidade para crescer juntos. Num mundo infelizmente ainda dilacerado por conflitos, esta terra pode tornar-se uma mensagem: atestar que é possível viver um ao lado do outro, na diversidade mas na comum humanidade, construindo juntos um futuro de paz e de fraternidade.
 
Agradeço a vós todos a presença e as orações que tereis a bondade de oferecer pelo meu serviço. Pela minha parte, asseguro-vos que rezarei igualmente por vós. O Senhor nos abençoe a todos!
 
ORAÇÃO
 
Deus omnipotente e eterno,
Pai bom e misericordioso;
Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis;
Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacob,
Rei e Senhor do passado, do presente e do futuro;
único juiz de todos os homens,
que recompensais com a glória eterna os vossos fiéis.
Nós, descendentes de Abraão pela fé em Vós, único Deus,
judeus, cristãos e muçulmanos,
humildemente estamos diante de Vós
e com confiança Vos pedimos
por este país, a Bósnia-Herzegovina,
para que nele possam habitar em paz e harmonia
homens e mulheres crentes de diferentes religiões, nações e culturas.
Pedimo-Vos, Pai, que o mesmo aconteça
em todos os países do mundo!
Em cada um de nós reforça a fé e a esperança,
o respeito mútuo e o amor sincero
por todos os nossos irmãos e irmãs.
Fazei que nos comprometamos corajosamente
a construir a justiça social,
a ser homens de boa vontade,
cheios de compreensão mútua e de perdão,
artesãos pacientes de diálogo e de paz.
Todos os nossos pensamentos, as palavras e as obras
estejam de harmonia com a vossa santa vontade.
Tudo seja para vossa honra e vossa glória e para a nossa salvação.
Louvor e glória eterna a Vós, nosso Deus!
Amen.
 
XXIII. redovnički dan u Bosni i Hercegovini

Međugorje,  Sub, 04. Ruj. 2021.

XXIII. redovnički dan u Bosni i Hercegovini

Proslava Velike Gospe u svetištu u Komušini

Komušina-Kondžilo,  Ned, 15. Kol. 2021.

Proslava Velike Gospe u svetištu u Komušini

Dan čašćenja Gospe Brze Pomoći

Slavonski Brod,  Ned, 08. Kol. 2021.

Dan čašćenja Gospe Brze Pomoći

Proslava Gospe od Cavtata

Cavtat,  Čet, 05. Kol. 2021.

Proslava Gospe od Cavtata

Papa izrazio sućut zbog smrti kardinala Alberta Vanhoyea

Vatikan,  Pet, 30. Srp. 2021.

Papa izrazio sućut zbog smrti kardinala Alberta Vanhoyea

Saznavši o smrti dragoga kardinala Alberta Vanhoyea, želim izraziti svoju blizinu Vama, zajednici u San Pietro Canisio, cijeloj Družbi Isusovoj kao i ožalošćenoj obitelji i onima koji su ga poznavali i cijenili, poručio je Sveti Otac

Održan drugi trening projekta WEL.COME

Sarajevo,  Pet, 30. Srp. 2021.

Održan drugi trening projekta WEL.COME

Caritas BiH s partnerima organizirao drugi trening na temu socijalnog poduzetništva u Sarajevu!

Ljetni susreti u Balegovcu, Domaljevcu i Jelahu

Sarajevo,  Pet, 30. Srp. 2021.

Ljetni susreti u Balegovcu, Domaljevcu i Jelahu

Nadbiskupijski centar za pastoral mladih Ivan Pavao II. organizirao je ljetne susrete u Novom Selu-Balegovcu, Domaljevcu te Jelahu

U Samoboru preminuo fra Petar Kinderić

Samobor,  Pet, 30. Srp. 2021.

U Samoboru preminuo fra Petar Kinderić

Ukop fra Petra održat će se u utorak, 3. kolovoza u 14.30 sati na Gradskom groblju u Samoboru. Misa zadušnica slavit će se nakon sprovoda u franjevačkoj crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Samoboru