Katolička Tiskovna Agencija
Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine

26. ožujak 2019.

Izdvajamo

Sarajevo, 30. lipanj 2017.

Deklaracija Međureligijskog vijeća o suzbijanju stigmatizacije osoba koje su preživjele seksualno nasilje u ratu u BiH (HR, EN)

U četvrtak, 29. lipnja 2017. u Narodnom pozorištu u Sarajevu s početkom u 20 sati upriličena je svečana akademija povodom Dvadesete godišnjice Međureligijskog vijeća u Bosni i Hercegovini. Članovi MRV-a u BiH su povodom 19. lipnja, Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u ratu, pitanja položaja osoba koje su preživjele seksualno nasilje u ratu u Bosni i Hercegovini, potpisali Deklaraciju, koju donosimo u cijelosti:

Povodom 19. lipnja, Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u ratu, pitanja položaja osoba koje su preživjele seksualno nasilje u ratu u Bosni i Hercegovini, Međureligijsko vijeće donosi:
 

Deklaraciju Međureligijskog vijeća o suzbijanju stigmatizacije osoba koje su preživjele seksualno nasilje u ratu u Bosni i Hercegovini, kojom mi dolje potpisani vjerski predstavnici

 
podsjećamo na važnost utjecaja koju crkve i vjerske zajednice imaju na naše društvo danas,
 
naglašavamo da su zločini protiv čovječnosti suprotni tumačenjima svih religija,
 
oslanjamo se na zajedničku platformu za izgradnju mira, unapređivanje povjerenja, dijaloga i suradnje svih naroda,
 
izražavamo poštovanje prema svim žrtvama rata,
 
podsjećamo na 19. lipanj, Međunarodni dan eliminacije seksualnog nasilja u ratu,
 
osuđujemo seksualno nasilje kao jedan od vidova najtežih zločina počinjenih u ratu,
 
izražavamo zabrinutost nad činjenicom da se neke osobe, koje su preživjele seksualno nasilje u ratu, suočavaju sa osuđivanjem i odbacivanjem unutar svojih obitelji, zajednica i društva u cjelini,
 
izražavamo nadu za spremnost šire zajednice da pruži podršku i razumijevanje osobama koje su preživjele seksualno nasilje,
 
naglašavamo potrebu konstruktivne suradnje između državnih ustanova, građanskog društva, međunarodnih organizacija, crkava i vjerskih zajednica radi unapređivanja položaja preživjelih žrtava u BiH danas,
 
pozdravljamo spremnost medija da se angažiraju na podizanju javne svijesti o položaju osoba koje su preživjele seksualno nasilje,
 
prepoznajemo i potičemo ključnu ulogu koju mladi mogu odigrati u svojim lokalnim zajednicama u smanjivanju odbacivanja i osuđivanja preživjelih žrtava,
 
naglašavamo važnu ulogu koju je građansko društvo imalo svih prethodnih godina u naporima za unapređivanje položaja osoba koje su preživjele seksualno nasilje u ratu,
 
prepoznajemo i konstatiramo da su i muškarci preživjeli seksualno nasilje u ratu te da su ovim zločinom bile pogođene sve etničke zajednice,
 
razumijemo važnost da cijelo društvo, čiji su neodvojivi dio crkve i vjerske zajednice, dadne javnu podršku žrtvama seksualnog nasilja,
 
uviđamo nužnost uklanjanja društvene osude i stigmatizacije osoba koje su preživjele seksualno nasilje u ratu te sukladno ovim stavovima:
 
1. pozivamo sve građane, lokalne zajednice i javne ustanove da ne diskriminiraju, ne odbacuju, ne sputavaju niti stigmatiziraju osobe koje su preživjele seksualno nasilje u ratu,
2. podsjećamo građane o važnosti prihvaćanja onih kojima je pomoć potrebna,
3. preporučujemo unapređivanje svih usluga koje trebaju biti dostupne preživjelim žrtvama -zdravstvena i psihosocijalna briga, pravda te ekonomsko osnaživanje,
4. ohrabrujemo preživjele da pristupe uslugama koje su za njih uspostavljene u javnim ustanovama,
5. izražavamo spremnost naših crkava i vjerskih zajednica da u skladu sa svojim učenjima pruže pomoć i izraze podršku protiv stigmatizacije žrtava seksualnog nasilja,
6. tražimo daljnju podršku međunarodne zajednice u sprječavanju međugeneracijskog prijenosa traume,
7. ističemo da počinitelji ovih zločina trebaju pronaći put pokajanja,
8. preporučujemo uspostavu novih, inovativnih partnerstava između svih javnih aktera i građana kako bi uklonili uzroke stigmatizacije, odbacivanja i osuđivanja preživjelih žrtava,
9. pozivamo vjerske službenike (imame i svećenike) u svim lokalnim zajednicama da budu glas koji se suprotstavlja stigmatizaciji preživjelih te da se aktivno bore protiv osuđivanja i odbacivanja preživjelih žrtava,
10. izražavamo potrebu za daljnjom podrškom radu crkava i vjerskih zajednica na polju osnaživanja osoba koje su preživjele seksualno nasilje u ratu,
11. naglašavamo spremnost naših crkava i vjerskih zajednica da iskoriste svoje kapacitete kako bi unaprijedile kvalitetu života preživjelih kroz međureligijski dijalog,
12. podsjećamo na važnost prominentne uloge državnih struktura i javnih ustanova u pružanju brige, zaštite i pravde za osobe koje su preživjele seksualno nasilje u ratu,
13. ostajemo predani ovom pitanju.
 
 
Episkop zahumsko-hercegovački i primorski Grigorije,
predsjednik MRV BiH
 
Husejin ef. Smfajić, zamjenik Reisu-l-uleme IZ u BiH,
zamjenik predsjednika MRV BiH
 
Vinko kardinal Puljić, nadbiskup vrhbosanski,
član Skupštine MRV BiH
 
Jakob Finci, predsjednik Jevrejske zajednice BiH,
član Skupštine MRV BiH
 

-----------------
 

On the occasion of 19 June, the International Day for the Elimination of Sexual Violence in Conflict, the importance of the position of survivors of sexual violence during the conflict in Bosnia and Herzegovina, the Interreligious Council hereby issues
 

Declaration of the Interreligious Council on denouncing stigmatization of survivors of sexual violence in Bosnia and Herzegovina, by which we, the undersigned religious representatives

 
Recall the importance of influence that churches and religious communities have on our society today;
 
Stress that crimes against humanity are contrary to the interpretations of all religions;
 
Rely on the joint Peacebuilding Platform, the promotion of trust, dialogue and cooperation of all peoples;
 
Express respect for all victims of war;
 
Recall 19 June, the International Day for the Elimination of Sexual Violence in Conflict;
Condemn sexual violence as one of the most severe crimes committed in conflict;
 
Express concern over the fact that some survivors of sexual violence in conflict are facing condemnation and rejection by their families, communities and society as a whole;
 
Express hope for the readiness of the wider community to provide support and understanding for the survivors of sexual violence,
 
Stress the need for constructive cooperation between state institutions, civil society, international organizations, churches and religious communities in order to improve the status of survivors in Bosnia and Herzegovina today,
 
Welcome readiness of the media to raise awareness of the status of survivors of sexual violence in conflict in society today,
 
Recognize and encourage the key role young people can play in their local communities in reducing the rejection and condemnation of the survivors;
 
Stress the important role that civil society has played in all previous years in the efforts to improve the position of survivors of sexual violence in conflict;
 
Recognize and establish that men are also survivors of sexual violence in conflict and that all ethnic communities were affected by this crime;
 
Appreciate the importance of public support for the survivors of sexual violence by the entire society, the inseparable part of which are the churches and religious communities;
 
Recognize the necessity of eliminating social condemnation and stigmatization of survivors of sexual violence in conflict, and therefore:
 
1. We invite all citizens, local communities and public institutions to refrain from discriminating, rejecting, restraining and stigmatizing survivors of sexual violence in conflict;
2. We remind citizens of the importance of accepting those who need help;
3. We recommend the improvement and availability of all services that the survivors need - health and psychosocial care, justice and economic empowerment
4. We encourage survivors to access services established for them in public institutions;
5. We express the readiness of our churches and religious communities to assist and express their support against the stigmatization of survivors of sexual violence in accordance with their teachings;
6. We seek further support from the international community in preventing intergenerational transmission of trauma;
7. We point out that perpetrators of these crimes should find the way of repentance,
8. We recommend establishing innovative partnerships between all public stakeholders and citizens so as to eliminate the causes of stigmatization, rejection and condemnation of survivors;
9. We invite religious officials (imams and priests) in all local communities to be the voice against stigmatization of survivors and to actively fight against condemnation and rejection of survivors;
10. We express the need for further support to the work of churches and religious communities in the empowerment of survivors of sexual violence in conflict;
11. We emphasize the willingness of our churches and religious communities to use their capacities in order to improve the quality of life of survivors, through interreligious dialogue;
12. We recall the importance of the prominent role of governmental structures and public institutions in providing care, protection and justice for survivros of sexual violence in conflict;
13. We remain committed to this issue.
 

Bishop of Zahumlje-Herzegovina and Littoral Grigorije,
president of the Inter-religious Council in Bosnia and Herzegovina
 
Husejin ef. Smajic, Reisu-I-Ulema Deputy,
Islamic community in Bosnia and Herzegovina
 
Vinko Cardinal Puljic,
Archbishop of Vrhbosnia-Sarajevo
 
Jakob Finci, president of the Jewish
community of Bosnia and Herzegovina
 

-----------------
 
Foto: Zvonko Aždajić
 
 
 

 

PREPORUČI
Centar za savjetovanje Vrhbosanske nadbiskupije

VIDEO

FOTO

AUDIO

  • Loading the player...
    22. ožujak 2019.

    Udienza a dirigenti e soci del Centro Turistico Giovanile

Sljedeca
 
Ured za brak i obitelj Vrhbosanske nadbiskupije

Copyright © 1996-2019 KTA BK BiH. Sva prava pridržana.
Sadržaji s ovih stranica se mogu prenositi bez posebne dozvole uz navođenje izvora.

Katolička tiskovna agncija Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine
Kaptol 32, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
tel/fax: + 387 33 666 865
e-mail: